• വെളിച്ചെണ്ണ-പ്രകൃതിദത്ത മേക്കപ്പ് റിമൂവർ
  • കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 4700 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; പരിശോധിച്ചത് 59,702 സാമ്പിളുകൾ
  • ജാഗ്രതയിൽ കേരളം; ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സജ്ജരാക്കി: വീണ ജോർജ്ജ്
  • പ്രകൃതിദത്തമായ ബ്ലീച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, മുഖം തിളങ്ങും
  • മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് 6 തരം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫെയ്‌സ് പാക്കുകൾ
  • ബദാം വെറും വയറ്റില്‍ കഴിയ്ക്കണം, കാരണം


Hospital Career List

Hospital yana Womens hospital and fertility centre
Speciality yana Womens hospital and fertility centre
Qualification Capable of handling anastesia and also assist in Surgerys related to gynecology. candidates with assistance in cases will be given preferrence
Address yana Womens hospital and fertility centre Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description experience 1-5 years Capable of handling anastesia and also assist in Surgerys related to gynecology. candidates with assistance in cases will be given preferrence Gynec specialisation Job Type: Full-time Salary: Up to ?25,000.00 per month Schedule: Day shift Flexible shift Morning shift Experience: total work: 1 year (Preferred)

Hospital Mother Care Hospital Mannarkkad, Kerala
Speciality HR Manager/Dy.HR Manager
Qualification Bachelor's (Preferred) Experience: HEALTHCARE RECRUITMENT: 3 years (Required) HR: 3 years (Preferred)
Address Mother Care Hospital 5 reviews Mannarkkad, Kerala
Vacancy 1
Description Consistently recruiting excellent staff. Maintaining a smooth onboarding process. Training, counseling and coaching our staff. Resolving conflicts through positive and professional mediation. Carrying out necessary administrative duties. Conducting performance and wage reviews. Developing clear policies and ensuring policy awareness. Creating clear and concise reports. Giving helpful and engaging presentations. Maintaining and reporting on workplace health and safety compliance. Handling workplace investigations, disciplinary and termination procedures. Maintaining employee and workplace privacy. Leading a team of junior human resource managers. Application Deadline: 15/11/2021 Expected Start Date: 1/12/2021

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital
Speciality Biochemist
Qualification post graduation (M.Sc Biochemistry)
Address Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description Vacancy open for Biochemist with post graduation (M.Sc Biochemistry) Paramedical Council registration is mandatory. Contract length: 12 months Job Types: Full-time, Contract Salary: ?15,000.00 - ?25,000.00 per month

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Nemmara, Kerala
Speciality Avitis Super Specialty Hospital
Qualification BE Mechanical/Electrical/Electronics
Address Avitis Super Specialty Hospital Nemmara, Kerala
Vacancy 1
Description Complaint handling Analyzing, Department Documentation Job Type: Full-time Salary: ?192,000.00 - ?216,000.00 per year Schedule: Day shift Experience: total work: 1 year (Preferred) Speak with the employer +91 7356666344 2 days ago

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Speciality Endoscopy Technician
Qualification -
Address Tiruvalla Medical Mission Hospitals Tiruvalla, Kerala ?15,000 - ?35,000 a month
Vacancy -
Description Assists the physician in the performance of advanced procedures such as ERCP, Double Balloon Enteroscopy, Halo Radiofrequency Ablation, Endoscopic Ultrasound, and Endobronchial Ultrasound (EBUS). Performs and serves as a technical expert for Endoscopy Technicians, assisting with endoscopic procedures. Provides expert assistance to the endoscopist, demonstrating understanding of the patient’s anatomy and abnormalities which could affect the procedure. Recognizes emergent situations during endoscopy procedures and demonstrates the ability to set priorities to assist the endoscopy team. Assists with the collection of specimens and prepares specimens for cytology, microbiology, and pathology. Provides radiographic assistance: enters ERCP orders into Novius, transfers radiographic images into the PACs system, and completes quality checks to ensure images were successfully transferred. Demonstrates knowledge and purpose of contrast media used during ERCP. Recognizes pertinent patient information, modifying standard approach to care if patient has a contrast allergy. Facilitates proper patient positioning prior to endoscopic procedures and recognizes weight limitations for fluoroscopy table. Understands theory and safety when using cautery modalities including monopolar, bipolar, and argon plasma coagulation and their various probes. Job Types: Full-time, Contract Salary: ?15,000.00 - ?35,000.00 per month Schedule: Morning shift Work Remotely: No

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital
Speciality Floor Manager
Qualification -
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital 10 reviews Tiruvalla, Kerala
Vacancy -
Description -Job Responsibility Supervise front office staff Floor Manager should ALWAYS be available in the patient-waiting area, helping patients with their various queries and complaints Patient satisfaction should be the primary goal of the floor manager. They have to ensure that the patient in the Hospital are happy during their visit. Keeping watchful eyes on the patients in the waiting lounge and speak to them frequently Checking cleanliness of Various Departments, Reception, Waiting area, Pantry, Stairs and Toilets Floor manager ensures that all the equipment is in place and that it has been checked. The manager has to ensure that the stocks of items are sufficient, get them stocked time to time. Monitors Customer relation staff behavior and attitude Checking completeness of Medical Record File Make sure that every treatment room is neat and clean after the procedure. Floor Manager ensures that all safety rules and regulations are being adhered to. Should be able to work and remain calm even under pressure situations, and should be able to address and resolve any relevant issues Qualifications and Skills Must be a graduate. Good communication skills, (good spoken English) Excellent interpersonal skills. Must be attentive and possess a pleasant personality. Good knowledge about working on computers (Microsoft office- Excel, word, PowerPoint) Experience of minimum 2 year in a clinic/hospital Contract length: 12 months Job Types: Full-time, Contract Salary: ?20,000.00 - ?30,000.00 per month Schedule: Morning shift Work Remotely: No

Hospital Silverline Hospital
Speciality Operation Theatre In Charge
Qualification Bsc Nursing/ GNM
Address Silverline Hospital 3 reviews Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description OT Incharge with 10 year experience Qualification: Bsc Nursing/ GNM Expected Start Date: 16/8/2021 Job Type: Full-time Salary: ?25,000.00 - ?30,000.00 per month Schedule: Day shift Experience: total work: 5 years (Preferred) Work Remotely: No Speak with the employer +91 04844147505

Hospital Medical Trust Hospital Kuzhuppilly Ernakulam, Kerala
Speciality Anesthesia Technician
Qualification -
Address Medical Trust Hospital Kuzhuppilly Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description We are looking for a skilled and experienced Anesthesia Technician to join our medical team. Job Type: Full-time Salary: ?240,000.00 - ?463,812.00 per year Schedule: Rotational shift Experience: total work: 1 year (Preferred) Work Remotely: No Speak with the employer +91 hrm.kply@medicaltrusthospital.in 3 days ago

Hospital Crescent Hospital Alathur Palghat, Kerala
Speciality Psychiatric Social Worker
Qualification Qualification : MSW ( Medical & Psychiatry)
Address Crescent Hospital Alathur Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Minimum 2 years of experience required Females only Willingness to stay in hostel Interested candidates can call 04922-223321 to the HR Department or send resumes Job Type: Full-time Salary: ?16,426.00 - ?20,076.00 per month Schedule: Rotational shift

Hospital Al Arif Hospital Thiruvananthapuram, Kerala
Speciality Night Supervisor
Qualification -
Address Al Arif Hospital Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description GNM or ANM Overall Supervision of Hospital at night. Administer hospital activities for smooth running at night shifts. Report preparation and submission to Hospital Administrator about number of IP,OP, CT, Discharges. Responsible for ensuring proper maintenance of the hospital premises as per standards Perform any other duty as and when required by management. Job Type: Full-time Schedule: Flexible shift Night shift

Hospital Dr. Sree’s Integrative Functional Clinic and Hospital Ernakulam, Kerala
Speciality Dietitian
Qualification -
Address Dr. Sree’s Integrative Functional Clinic and Hospital Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Main duties include analyzing patients' health status, goals and dietary restrictions, tracking clients progress and educating patients on how to maintain a balanced diet. Contract length: 12 months Schedule: Day shift COVID-19 considerations: All customers are required to wear mask Experience: total work: 1 year (Preferred) Work Remotely: No Speak with the employer +91 7994991720

Hospital PMC Hospitals Alappuzha Alleppey, Kerala
Speciality X-Ray Technician
Qualification total work: 5 years (Preferred)
Address PMC Hospitals Alappuzha Alleppey, Kerala
Vacancy 1
Description ompleting the patients' intake process, taking patients' histories, and preparing and educating patients about the imaging procedure. Reviewing patients' charts and Doctors' notes before the examination, and maintaining patients' records during and after procedures. Preparing radiopharmaceuticals for contrast in the diagnostic images. Positioning patients and equipment to capture the correct area and produce clear images. Monitoring patients and ensuring their safety during imaging procedures. Calibrating the equipment to ensure clear, usable images are taken of the correct area, as specified by the Doctor. Logging and organizing image results, developing film, assisting with the interpretation of the radiograph results, and consulting with Radiologists to determine if other images need to be taken. Ensuring the proper sterilization and storage of the equipment, maintaining radiographic equipment, and reporting any equipment failures. Coordinating with the radiology department to schedule and complete radiographic procedures. Maintaining up to date knowledge of current radiology practices.

Hospital Craft Hospital Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Speciality Administrator
Qualification Qualification: MBA ( Hospital Administration) and MHA
Address Craft Hospital Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Vacancy 1
Description Job Types: Full-time, Contract Salary: From ?30,000.00 per month Benefits: Flexible schedule Paid sick time Paid time off Schedule: Day shift Flexible shift Experience: total work: 4 years (Preferred)

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Kottayam, Kerala
Speciality Hospital Administrator
Qualification Experience: * Hospital Administration: 5 years
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital Kottayam, Kerala
Vacancy 1
Description Candidates with Hospital Administration or Hospital Operations experience may apply. Applications for other posts will be deleted immediately. Responsible for organizing and overseeing the health services and daily activities of a hospital or healthcare facility. Manage staff and budgets, communicate between departments and ensure they function as one.Ensure adequate patient care amongst other duties. Roles and Responsibilities Serve as a liaison among governing boards, medical staff and department managers. Organize, control and coordinate services as per the hospital board regulations. Oversee the development and implementation of programs and policies for patient services, medical treatments, quality assurance, public relations and department activities. Assist with recruitment, consenting, screening and enrollment of personnel. Practice financial acumen in managing budgets and set rates for health services Evaluate personnel and prepare daily reports. Authorize admissions/treatment as per agreed protocols. Ensure that stock levels are adequate and orders are made on time. Communicate medical results to patients under clinical supervision. Complete timely and accurate documentation of patient visits. Excellent documentation, communication and IT skills. Passionate about clinical excellence. Good knowledge of medical terminologies and regulations.

Hospital Crescent Hospital Alathur Palghat, Kerala
Speciality Psychiatric Social Worker
Qualification MSW ( Medical & Psychiatry)
Address Crescent Hospital Alathur Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Willingness to stay in hostel Interested candidates can call 04922-223321 to the HR Department or send resumes

Hospital Medical Trust Hospital Kochi, Kerala
Speciality Consultant
Qualification Fellowship in Reproductive Medicine/Certificate Course in Assisted Reproductive Techniques.
Address Medical Trust Hospital Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Minimum 10 years of experience in Obstetrics & Gynaecology with experience in IVF procedures.

Hospital
Speciality Lab Technician- INCHARGE
Qualification REQUIRED QUALIFICATION B.Sc/M.SC MLT/DMLT WITH CERTIFICATION
Address SABINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD Muvattupuzha, Kerala
Vacancy 1
Description REQUIRED QUALIFICATION B.Sc/M.SC MLT/DMLT WITH CERTIFICATION Proven experience as Lab Technician or relevant position Excellent physical condition and endurance Working knowledge of MS Office (especially Excel) and database systems Ability to work autonomously and under pressure Valid laboratory technician license Receive, label and analyze samples (blood, toxic, tissue etc.) Design and execute laboratory testing according standard procedures, make observations and interpret findings Conduct experiments under defined conditions to verify/reject various types of hypotheses using refined scientific methods Record all data and results in specified forms (paper and electronic) with accuracy and responsibility Ensure that all safety guidelines are followed strictly at all times and maintain a clean and orderly environment Application Deadline: 30/6/2021 Expected Start Date: 1/7/2021

Hospital ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM
Speciality Vacancy for Nursing Superintendent
Qualification Qualification: BSC Nursing/ MSC Nursing/ GNM/ Post Basic BSC Nursing
Address ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM Trichur, Kerala
Vacancy 1
Description Contact number: 0483 2809 183 Job Type: Full-time Salary: ?32,158.00 - ?60,528.00 per month

Hospital
Speciality Crescent Hospital Alathur
Qualification MSW ( Medical & Psychiatry)
Address Crescent Hospital Alathur Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Minimum 2 years of experience required Females only Willingness to stay in hostel Interested candidates can call 04922-223321 to the HR Department or send resumes Job Type: Full-time Salary: ?16,426.00 - ?20,076.00 per month

Hospital Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality STAFF NURSE - OT
Qualification Qualification: GNM/BSc Experience: Min 1 year
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Assess patients prior to surgery and alleviate their concerns Gather all supplies needed for the operation Assume responsibility of keeping the operating room sterilized Position and prepare patient on operating table Pass medical instruments or other objects to the surgeon during operation Monitor patient’s vital signs to detect anomalies Evaluate patient in postoperative phases Adhere to safety standards and precautions Assume duties within or out of the sterile field as assigned

Hospital Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality STAFF NURSE - CCU
Qualification Qualification: BSc/GNM
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Experience: Min 1 year in CCU Job Type: Full-time

Hospital ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM Trichur, Kerala
Speciality Vacancy for Nursing Superintendent
Qualification BSC Nursing/ MSC Nursing/ GNM/ Post Basic BSC Nursing
Address ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM Trichur, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for Female Candidate Contact number: 0483 2809 183 Job Type: Full-time Salary: ?32,158.00 - ?60,528.00 per month

Hospital SABINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD Muvattupuzha, Kerala
Speciality Lab Technician- INCHARGE
Qualification REQUIRED QUALIFICATION B.Sc/M.SC MLT/DMLT WITH CERTIFICATION
Address SABINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD Muvattupuzha, Kerala
Vacancy 1
Description Proven experience as Lab Technician or relevant position Excellent physical condition and endurance Working knowledge of MS Office (especially Excel) and database systems Ability to work autonomously and under pressure Valid laboratory technician license Receive, label and analyze samples (blood, toxic, tissue etc.) Design and execute laboratory testing according standard procedures, make observations and interpret findings Conduct experiments under defined conditions to verify/reject various types of hypotheses using refined scientific methods Record all data and results in specified forms (paper and electronic) with accuracy and responsibility Ensure that all safety guidelines are followed strictly at all times and maintain a clean and orderly environment Application Deadline: 30/6/2021 Expected Start Date: 1/7/2021 Job Type: Full-time Schedule: Day shift Night shift Education:

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Speciality Junior Doctor/Registrar/MBBS
Qualification We are hiring junior Doctors who have at least 1 year of experience in the Cardiology Department.
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description Job Types: Full-time, Contract Salary: ?60,000.00 - ?150,000.00 per month Schedule: Flexible shift Supplemental Pay: Overtime pay Performance bonus

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital
Speciality Urologist
Qualification -
Address Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description xamining, diagnosing, and treating patient conditions and disorders of the genitourinary organs and tracts. Documenting and reviewing patients' histories. Ordering, performing, and interpreting diagnostic tests. Using specialized equipment, such as X-rays, fluoroscopes, and catheters. Performing abdominal, pelvic, or retroperitoneal surgeries when necessary. Treating lower urinary tract dysfunctions. Prescribing and administering antibiotics, antiseptics, or compresses to treat infections or injuries. Prescribing medications for patients with erectile dysfunction, infertility, or ejaculation problems. Providing Urology consultations or referring patients to specialists. Directing nurses, residents, or other staff.

Hospital Dhathri Ayurveda Pvt. Ltd.
Speciality Ayurveda Doctor
Qualification Qualification - BAMS
Address Dhathri Ayurveda Pvt. Ltd. Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description alary: ?20,000.00 - ?25,000.00 per month Benefits: Cell phone reimbursement Health insurance Internet reimbursement Paid sick time Paid time off

Hospital Sreechand Speciality Hospitals Cannanore, Kerala
Speciality Lab Technician
Qualification Qualification: B.SC MLT
Address Sreechand Speciality Hospitals Cannanore, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring Urgent Requirement: Lab Technician Qualification: B.SC MLT Experience: 1+years Immediate joining. Expected Start Date: 14/6/2021 Job Type: Full-time Schedule: Flexible shift Education: Bachelor's (Preferred) Experience: total work: 1 year (Preferred) Work Remotely: No 7 days ago

Hospital ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM
Speciality Vacancy for Dialysis Technician
Qualification Job location: Kottakkal, Malappuram Job Qualification: BSC, Diploma Dialysis Technician
Address ALMAS HOSPITAL,KOTTAKKAL,MALAPPURAM Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Speciality Cath Lab Technician
Qualification Diploma / Degree Certificate in Cath Lab Technician State Registration is a MUST
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description Diploma / Degree Certificate in Cath Lab Technician State Registration is a MUST Help the patient to get into the cath lab Connect the ECG to the patient Enter the patient name in the computer Prepare the power injector Give the materials to the nurse like (Sheath, Guidewire and catheters) Keep the necessary materials readily available. For any other emergency requirement of materials the same is obtained from the cath lab stores, which is adjacent to the lab Assisting the doctors by operating with the cath machine To monitor the ECG and Pressure recorder continuously and to inform the doctor if any deviation Ensure the working condition of the ECG and pressure monitor for every case Maintain the technician logbook and temperature log book Technicians has to enter the relevant details in the concerned logbook On call technicians are in place To perform any job/task as and when assigned by the superior Job Types: Full-time, Contract Salary: ?18,000.00 - ?25,000.00 per month Schedule: Day shift Flexible shift Supplemental Pay: Overtime pay Work Remotely: No

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Speciality Billing Clerk - Trainee
Qualification B. Com graduate
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description We are looking for trainees to join us! The ideal candidate attributes detailed below Billing Clerk trainee B. Com graduate Stipend of Rs. 5,000/- per month weightage given to candidates with healthcare background Training period for 3 months initially which could be extended for another 3 months. Exceptional candidates will be absorbed into the Organization on a contract basis with upgraded compensation. Contract length: 3 months Job Types: Full-time, Temporary Salary: ?2,500.00 - ?5,000.00 per month Schedule: Morning shift Work Remotely: No

Hospital Sreechand Speciality Hospitals Cannanore, Kerala
Speciality Lab Technician
Qualification Qualification: B.SC MLT
Address Sreechand Speciality Hospitals Cannanore, Kerala
Vacancy 1
Description Qualification: B.SC MLT Experience: 1+years Immediate joining. Expected Start Date: 14/6/2021 Job Type: Full-time Schedule: Flexible shift Education: Bachelor's (Preferred) Experience: total work: 1 year (Preferred) Work Remotely: No

Hospital Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality STAFF NURSES -CTVS
Qualification
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy -
Description Job Description Medication Patient Feeding Call bell Vitals checking and recording Accompany Doctors in patient rounds and carry out doctors instructions Order for Lab & Radiology Investigations, medicine, diet and other orders Patient Hygiene and position changing Maintaining Bowel and bladder pattern Accompanying patient during shifting (between Ward to ICU/OT/Investigations). Preparing patient for surgery and shifting to OT. Receiving and giving post OP care. Assisting Doctor in bed side procedures/dressing. Nursing Documentation. Hand over/take over. Introduction to patient and attendant. Hourly rounds. Sample Collection and report follow up. Administrative- Monitoring Departmental Inventory/Equipment Check Cleaning and Disinfection of Patient Care Article(Monitor, steth, SPO2 Monitor, Thermometer BP Apparatus, Glucometer, Pulse oximeter, ECG Machine etc.)

Hospital Lakeshore Hospital & research centre Calicut, Kerala
Speciality Front Office Executive
Qualification Experience: total work: 1 year (Preferred) Language: Hindi (Preferred) English (Preferred)
Address Lakeshore Hospital & research centre Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for a FEMALE FRONT OFFICE EXECUTIVE for an Upcoming day Care center in Calicut. Please apply with an updated CV including your passport size photograph. Customer Service New Patient Registration & Billing Patients Follow ups Customer Management * Application Deadline: 08/06/2021 Expected Start Date: 10/06/2021

Hospital Malabar Cancer Centre Kerala
Speciality Senior Resident
Qualification 1. Radiation Oncology 03 MD/DNB Radiotherapy DNB/MD Medicine / Radiotherapy Clinical Hematology /Pediatric 2. &Medical Oncology 01 Medicine OR DM Medical Oncology / DNB Medical Oncology 3. Imageology 01 MD/DNB Radio diagnosis 4. Pathology 01 MD Path
Address Malabar Cancer Centre Kerala
Vacancy 1
Description No. MCC/3082/2020-CCT-ACADEMIC 28/5/2021 ADVERTISEMENT FOR THE POST OF SENIOR RESIDENT Malabar Cancer Centre, Thalassery invites online applications for the post of Senior Residents

Hospital Malabar Institute of Medical Sciences Calicut, Kerala
Speciality Anaesthetist
Qualification Experience Required » 0-1 Years (Even Freshers can also apply) Years Experience Qualification Required » MBBS , DA Anaesthesiology , DNB Anaesthesiology , MD Anaesthesiology
Address Malabar Institute of Medical Sciences Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Anaesthetist : Critical Care: • Responsible for the organization of total patient management under his care in a safe, compassionate and ethical manner and in compliance with Medical Ethics and Professional Conduct for Doctors.

Hospital Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality STAFF NURSES -CTVS
Qualification Diploma (Preferred)
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Medication Patient Feeding Call bell Vitals checking and recording Accompany Doctors in patient rounds and carry out doctors instructions Order for Lab & Radiology Investigations, medicine, diet and other orders Patient Hygiene and position changing Maintaining Bowel and bladder pattern Accompanying patient during shifting (between Ward to ICU/OT/Investigations). Preparing patient for surgery and shifting to OT. Receiving and giving post OP care. Assisting Doctor in bed side procedures/dressing. Nursing Documentation. Hand over/take over. Introduction to patient and attendant. Hourly rounds. Sample Collection and report follow up. Administrative- Monitoring Departmental Inventory/Equipment Check Cleaning and Disinfection of Patient Care Article(Monitor, steth, SPO2 Monitor, Thermometer BP Apparatus, Glucometer, Pulse oximeter, ECG Machine etc.)

Hospital ARMC AEGIS Hospital Malappuram, Kerala
Speciality Marketing Executive
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address ARMC AEGIS Hospital Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Speciality Marketing Executive - Corporate Marketing
Qualification Qualification: preferably MBA, Marketing
Address Tiruvalla Medical Mission Hospital Tiruvalla, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital Malabar Cancer Centre Kerala
Speciality Senior Resident
Qualification DNB/MD Medicine / Radiotherapy
Address Malabar Cancer Centre Kerala
Vacancy 1
Description Malabar Cancer Centre, Thalassery invites online applications for the post of Senior Residents (On contract). Vacancy details are as follows; Sl Department/Division Vacancy Qualification No 1. Radiation Oncology 03 MD/DNB Radiotherapy DNB/MD Medicine / Radiotherapy Clinical Hematology /Pediatric 2. &Medical Oncology 01 Medicine OR DM Medical Oncology / DNB Medical Oncology 3. Imageology 01 MD/DNB Radio diagnosis 4. Pathology 01 MD Pathology/ DNB Pathology 5. Anesthesiology 02 MD Anesthesia/ DNB Anesthesia The above mentioned vacancies are tentative and subject to change without prior notice. Terms & Conditions 1. The candidates should apply ONLINE through our website www.mcc.kerala.gov.in 2. Please assure that you have the following, before proceeding to Online Registration. Your photograph in digital form with the following specifications; i. Maximum Image Size: 30Kb, ii. Image Dimension: 150W X 200H px, iii. Image Type: .jpg format. 3. The last date of submission of ONLINE application is 04.30 PM on 12/6/2021 4. Consolidated pay for all categories is Rs.63, 000/- per month (for medical doctors). 5. Positions will be open for one year on pure contractual basis. 6. Positions may be renewed at the discretion of Malabar Cancer Center for a maximum period of 3 years. 7. stAge Limit: The candidates should be below 35 years of age as on 01 January 2021. 8. Application fee is Rs.2,500/- (Rupees Two Thousand and five hundred Only) The amount may be transferred to the following account by RTGS/NEFT/UPI and the reference number should be specified in the online application. Account Number : 1154104000017958 Account holder : Malabar Cancer Centre Bank and Branch : IDBI, Thalassery Branch IFSC Code : IBKL0001154 9. During the period, the Resident shall be eligible only for 1 day Casual Leave per month and also eligible for 8 closed holidays as per MCC policy. 10. The Resident shall work on duty as requested by MCC. 11. Senior Residents in Sl. No 1, 2 & 3 will have to take care of routine clinical duties in addition to other duties as put by Malabar Cancer Center from time to time. 12. The post shall terminate on the expiry of the period specified aforesaid. However, the Resident can make an application for an early termination of the contract with the following conditions: 13. For resigning, the trainee shall give two months prior notice, if he/she fails, two months’ salary should be paid to get relieving order. 14. Minimum attendance of 6 months will be required for issuing experience certificate. 15. Log book should be compulsorily maintained and copy should be submitted to MCC. 16. Accommodation will have to be arranged by the candidate. 17. The Resident will execute an agreement with MCC incorporating all the above conditions. 18. Selection will be based on merit. 19. Signed copy of ONLINE application(downloaded from MCC website) along with self attested copies of certificates (for proving age, qualification, experience, research publications etc.) should be send to academicoffice@mcc.kerala.gov.in on or before 12/06/2021 till 4.30 PM. Applications not complying with any of the above will be rejected. 20. Tentative date of selection interview will be intimated later. 21. The Call letters for the Senior Resident interview will be sent via email for this position. In case of non receipt of call letter, please write to academicoffice@mcc.kerala.gov.in. 22. For any clarifications, please contact 0490-2399249 ( 9AM- 5 PM Mon- Fri) or Email: academicoffice@mcc.kerala.gov.in

Hospital MES Medical college hospital Perintalmanna, Kerala
Speciality Dialysis Technician
Qualification
Address MES Medical college hospital Perintalmanna, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital
Speciality Marketing Executive - Corporate Marketing
Qualification preferably MBA, Marketing
Address Aster Pharmacy Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital Specialist.Critical Care.MIMS Hospital Kottakkal
Speciality Aster Pharmacy Kottakkal, Kerala
Qualification -
Address Aster Pharmacy Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital MIMS Hospital Kottakkal
Speciality Specialist.Critical Care.
Qualification -
Address Aster Pharmacy Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital MIMS Hospital Kottakkal
Speciality Technician.Operation Theatre.
Qualification -
Address Aster Pharmacy Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Responsible for all patient care activities in the prehold, postholdand in the OT To follow infection control practices in the OT Check the inventories and report the missing items to the head nurse and replace Assist the doctors while doing procedures Administering medication and monitoring patients

Hospital ARMC AEGIS Hospital Malappuram, Kerala
Speciality Marketing Executive
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address ARMC AEGIS Hospital Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description - Develop and oversee marketing campaigns to promote the services. -Conducting campaigns and promotional events. - Meetings with referral doctors Job Type: Full-time Salary: From ?14,000.00 per month

Hospital DYNAMED HEALTHCARE Kochi, Kerala
Speciality CDI Executive
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address DYNAMED HEALTHCARE Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Medical Background + CPC certification Basic anatomical and physiological knowledge. Comprehension skills and Analytical skills.

Hospital Namasthe Ayurveda Kochi, Kerala
Speciality Ayurveda Doctor
Qualification Looking For Experienced Ayurveda Doctor
Address Namasthe Ayurveda Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Looking For Experienced Ayurveda Doctor Job Type: Full-time Salary: ?11,685.00 - ?28,883.00 per month Experience: total work: 1 year (Preferred)

Hospital Dhathri Ayurveda Pvt. Ltd.
Speciality NABH & Resident Medical Officer (BAMS)
Qualification Qualification - BAMS Experience - 2 to 10 years
Address Dhathri Ayurveda Pvt. Ltd. Alleppey, Kerala
Vacancy 1
Description -NABH - protocol creation and execution - Making sure that NABH quality and opearing protocols are stictly adhered to. Carry out frequent audits for key indicators. Coordinate concerned council meetings. Be a custodian of all NABH documentation and related regulatory filings Content Creation - Produce newsletters or video scripts, between 2-3.5k words each. Be able to come up with your own interesting topics to write about every month (topics may not be provided but must be pre-approved). Virtual Telemedicine Services - Reviewing patients' medical history, allergies, symptoms, and current medications. You will get to recommend suitable treatment plans. Occasionally over phone or video conference. Management of Information / Analytics - Manage the entire records and patient data. Research various requirements, growth channels, create reports and perform analysis Requirements : Qualification - BAMS Experience - 2 to 10 years Job Type: Full-time Salary: ?20,000.00 - ?30,000.00 per month Benefits: Health insurance Internet reimbursement Paid sick time Schedule: Day shift Education: Bachelor's (Required) Experience: Ayurveda Doctor: 2 years (Required) Work Remotely: No

Hospital Namasthe Ayurveda Kochi, Kerala
Speciality Ayurveda Doctor
Qualification BAMS
Address Namasthe Ayurveda Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Salary: ?11,685.00 - ?28,883.00 per month Experience: total work: 1 year (Preferred)

Hospital kk hospital Balussheri, Kerala
Speciality
Qualification Qualification DRT / BSc ( RT/MIT)
Address kk hospital Balussheri, Kerala
Vacancy 1
Description Females only Minimum 1-2 year experience Willingness to stay in Hostel. Accommodation provided. Contract length: 24 months Job Types: Full-time, Contract Salary: ?10,864.00 - ?17,345.00 per month Speak with the employer +91 04922223321

Hospital Ascent ENT Hospital group Perintalmanna, Kerala
Speciality Front Office Assistant
Qualification Eligibility : Graduation
Address Ascent ENT Hospital group Perintalmanna, Kerala
Vacancy -
Description h r @ a s c e n t h o s p i t a l . c o m

Hospital Avitis Super Specialty Hospital
Speciality
Qualification BSC MLT DMLT
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Handling and testing of various samples (blood/urine/stool/sputum etc) · Assuring personal hygiene by wearing caps, masks, gloves at all times · Registering each sample after receiving it in the Sample Receiving File · In case of any missing sample, taking follow up from that floor or department from the file record · Coordinating with MO for sample received confirmation Bifurcating the samples on the basis of sample type (plain/citrate/heparin) · Decision concerning sample collection & Handling I. Assuring personal II. Registering · Properly identify patient and correctly use phlebotomy methods. (Vein puncture, Skin Puncture) Job Type: Full-time Salary: ?180,000.00 - ?216,000.00 per year Schedule: Day shift Evening shift Morning shift Night shift

Hospital CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Speciality Asst Lab In-charge
Qualification Qualification : B.Sc Dialysis or Diploma in Dialysis Technology Minimum 2 years experience required.
Address CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Speak with the employer +91 9446524333 Job Type: Full-time Salary: ?13,000.00 - ?17,746.00 per month Schedule: Rotational shift

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality Marketing Executive - Corporate Marketing
Qualification Bachelors (Preferred) Experience: Lead generation: 2 years (Preferred)
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description +91 7356666344

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality Marketing Executive - Corporate Marketing
Qualification Any Graduation with 2 to 3 years of experience in Corporate marketing
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Job Description To report daily to the manager either by person or by phone. To identify potentiality to promote the Diagnostic Services through field visits. To arrange tie-ups with Labs and private practitioners. To maintain good relationship with referring outside Doctors, Hospitals, Clinics and Diagnostics Centres. To collect the feedback from the customers and doctors and pass it on to the manager Incharge. To properly follow-up the supporting Doctors/ Diagnostic Centres and satisfy their needs relating to services offered. To develop marketing and business development strategies of heath care services in the area given in charge. To interact with in house Doctors and Diagnostic Department heads regarding referrals and giving feedback to the referring sources. To facilitate the development of satellite diagnostics services at selected places and promoting the same. Coordinate with internal referral marketing coordinator. Coordinate CME/Focus group meetings/Camps etc To promote additional responsibilities and duties assigned by the Manager from time to time. To maintain relevant weekly/monthly reports.

Hospital ESIC Hospital, Ernakulam Kerala
Speciality Full Time/ Part Time Specialist, Sr Resident
Qualification Qualification MBBS and PG Degree or equivalent. FTS (entry level) & PTS – PG Degree with 3 years experience or PG Diploma with 5 years experience in respective specialty after PG.
Address ESIC Hospital, Ernakulam Kerala
Vacancy 55
Description The Medical Superintendent, ESIC Hospital, Udyogamandal, Ernakulam proposes to conduct a walk in interview for the following posts: 1. FULL TIME SPECIALIST/ PART TIME SPECIALIST Sl. Department No. of SC ST OBC EWS UR NO Vacancy 1 General Surgery 1 1 - - - - 2 General Medicine 2 - 1 - - 1 3 Radiology 1 - - - 1 - 4 Dermatology 1 - - 1 - - 5 Pathology 1 1 - - - - 6 (Six). For FTS – One year on contract or till regular incumbent joins, whichever is earlier. The contract will be extendable for a maximum period of 3 years based on satisfactory No. of Vacancies performance. For PTS - One year on contract or till regular incumbent joins, whichever is earlier. In case of non availability of candidates in the category advertised, the post may be filled for 39 days through UR candidates.

Hospital MES Medical college hospital Perintalmanna, Kerala
Speciality General Physician (MD/DNB)
Qualification Those who finished MD or DNB an apply Job Types: Full-time, Fresher
Address MES Medical college hospital Perintalmanna, Kerala
Vacancy 1
Description Experience: Physician: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Speciality Dental Assistant Trainee
Qualification Qualification : Diploma in Dental Assistant / Hygienist Freshers may apply
Address CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description equired Dental Assistant Trainee Qualification : Diploma in Dental Assistant / Hygienist Freshers may apply Females only Willingness to stay in hostel Interested candidates can call 04922-223321 to HR Department or send resumes Job Type: Full-time Salary: ?4,000.00 - ?5,500.00 per month

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification Diploma (Preferred) Experience: Nursing: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description License/Certification: Nursing License (Preferred) Work Remotely: No Speak with the employer +91 8943350104/04924227733

Hospital Mar Baselios Medical Mission Hospital 4 reviews Ernakulam, Kerala
Speciality C.M.O
Qualification MBBS
Address Mar Baselios Medical Mission Hospital 4 reviews Ernakulam, Kerala
Vacancy -
Description Male Preferred. > Should have TCMC Regn.No. > Salary will be negotiable.

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality CSSD Technician
Qualification Diploma in CSSD Technology
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description BSc CSSD Technology Performing autoclave, ETO, Plasma for bandages, scopes, devices Loading of equipment wrapped in special cloth designed for autoclave process Placing all instruments or equipment in machine for ETO process Evaluating equipment /facilities and keeping the equipment free of contamination Assisting in checking of materials received from other units for sterilization and returning back in an appropriate manner Recalling of procedures in case of lack of proper sterilization or defects or failed process For emergency, using the Plasma machine for sterilization in short cycle Assuring the sterile processes are done by attendants before performing the procedures Maintaining data related to CSSD like daily procedures register with timings Maintaining self hygiene, grooming, safety measures, operating of machines and usage of solutions for sterilization Ensuring the sterility of equipment’s at all times Ensuring infection control practices at all times In case of machinery breakdown or pipeline breakage, informing the biomedical department or plumber immediately Ensuring cleanliness at all times in the CSSD area Ensuring weekly fumigation of CSSD department Proper maintenance of sterilization area

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality CSSD Technician
Qualification BSc CSSD Technology
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Performing autoclave, ETO, Plasma for bandages, scopes, devices Loading of equipment wrapped in special cloth designed for autoclave process Placing all instruments or equipment in machine for ETO process Evaluating equipment /facilities and keeping the equipment free of contamination Assisting in checking of materials received from other units for sterilization and returning back in an appropriate manner Recalling of procedures in case of lack of proper sterilization or defects or failed process For emergency, using the Plasma machine for sterilization in short cycle Assuring the sterile processes are done by attendants before performing the procedures Maintaining data related to CSSD like daily procedures register with timings Maintaining self hygiene, grooming, safety measures, operating of machines and usage of solutions for sterilization Ensuring the sterility of equipment’s at all times Ensuring infection control practices at all times In case of machinery breakdown or pipeline breakage, informing the biomedical department or plumber immediately Ensuring cleanliness at all times in the CSSD area Ensuring weekly fumigation of CSSD department Proper maintenance of sterilization area Job Type: Full-time

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality Perfusionist
Qualification Experience: total work: 1 year (Preferred)
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description The perfusionist is responsible for the operation and monitoring of those mechanical devices used in medical/surgical procedures requiring partial or complete cardio- pulmonary bypass as well as other related support systems. Job Type: Full-time Salary: ?216,000.00 - ?300,000.00 per year Schedule: Day shift Evening shift Morning shift Night shift Experience: total work: 1 year (Preferred) Speak with the employer +91 7356666344

Hospital Craft Hospital Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Speciality Emergency Medicine Consultant
Qualification Education: Masters (Preferred) Experience: relevant: 1 year (Preferred)
Address Craft Hospital Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Vacancy -
Description Assess patients that enter the emergency room immediately and oversee emergency patient's recovery. Conduct follow-up visits to monitor the patient's condition. Request the appropriate medical tests and based on them, follow a treatment plan. Develop effective patient care plans. Refer patients to the appropriate specialists. Ensure that patients are stable before transferring them to the proper department for further evaluation. Provide instructions for discharge and any relevant paperwork. Maintain the patient's medical records. Job Types: Full-time, Contract Salary: ?100,000.00 - ?150,000.00 per month Benefits: Flexible schedule Paid sick time COVID-19 considerations: Mask, Hand sanitizer and face shield

Hospital CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Speciality B.Sc / GNM Trainee
Qualification Bsc
Address CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Vacancy -
Description Freshers only Females only Willingness to stay in hostel Interested candidates can call 04922-223321 to the HR Department or send resumes. Job Type: Full-time Salary: ?5,000.00 - ?10,000.00 per month Schedule: Rotational shift Speak with the employer +91 9446524333

Hospital SUT Hospital
Speciality MBBS DOCTORS
Qualification MBBS
Address SUT Hospital
Vacancy 5
Description Wanted MBBS Doctors

Hospital Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality Echo technician
Qualification Qualification: BSc CVT/DCVT
Address Mother Care Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Qualification: BSc CVT/DCVT Expected Start Date: 5/4/2021 Job Type: Full-time Salary: ?16,000.00 - ?19,555.00 per month Benefits:

Hospital Avitis Super Specialty Hospital
Speciality Allocate the room based upon the request by the patient after consulting with the admitting doctor. Counsel accommodation facilities available in the hospital. Patient file preparation have to be done & movement to the concerned nursing station. Collectin
Qualification Any Degree MSW, MBA,
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Patient Counseling The admitting desk shall complete necessary admission processes and the patients can be escorted to the assigned ward or room by attender and handed over to respective nursing staff. Counselling of arriving patients Admission consent should be taken from the patient/patient relatives. Directing patients to the IP billing area for the advance amount collection. Ensure that the consent form for admission is filled by patient/attender/personnel with correct information/patient data and duly signed by the patient/relatives. Check in computer for correct information/patient data and correct unit necessary corrections eg: spelling address, age to be done immediately and the same have to be incorporated in the records.

Hospital ALMAS HOSPITAL
Speciality Residential Medical Officer
Qualification MBBS
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description To undertake a morning and evening ward round daily and if possible with a member of the nursing staff when available ensuring patients are visited where appropriate. To make an entry in the patient's notes as appropriate following ward rounds or any other patient examinations, communication or procedures.

Hospital Lakeshore Hospital & research centre Calicut, Kerala
Speciality ECG Technician
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Lakeshore Hospital & research centre Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description We are looking for a qualified Echo/ ECG/ TMT Technician to join our upcoming Day Care center in Calicut. Qualified technicians with minimum 2 years experience may apply. Those who are the natives of Calicut and willing to join immediately will be given preferences, Job Type: Full-time Salary: ?8,086.00 - ?46,092.00 per month

Hospital Lakeshore Hospital and Research Centre Calicut, Kerala
Speciality OPD Assistant
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Lakeshore Hospital and Research Centre Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description It is the responsibility of the OPD Assistant to function as an integral member of the health care team by assisting to meet the physical, psychological and psychosocial needs of the patients, and ensuring smooth and effective running of the department. Expected Start Date: 15/3/2021

Hospital ALMAS HOSPITAL
Speciality LOOKING FOR NURSING TRAINEE - FRESHER
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Malappuram, Kerala ?10,000 - ?20,000 a month
Vacancy 1
Description . Admission and discharge of the patients. 2. To maintain the personal hygiene of the patients, including bathing, care of mouth, back, nails, hair etc. 3. Care of pressures points as needed. 4. To assist the patient in elimination, offering and removing the bed pans and Urinals. 5. Bed making. 6. Assist in feeding the weak and debilitated patients. 7. Writing of diet sheet, Supervision and distribution of diets. 8. Assist in physiotherapy, ambulation and rehabilitation. 9. Carry-out the patient’s teaching and demonstration according to the need. 10. Counseling the patients, and relatives. 11. Care of the dying and dead. 12. Administration of Medicines and Injections to the patients. 13. Assist in administration of intravenous injections, infusion and Transfusion. 14. Observing, recording and reporting of vital signs e.g. T.P.R. and Blood pressure. 15. Carry out technical procedures, such as Naso-gastric intubation, Gastric Gavage and Lavage, Oxygen Therapy, Dressing and Irrigation, Enema, Catheterization hot and cold applications, suction etc. 16. Collecting, labeling and dispatch of specimens. 17. Preparation for and assistance in clinical tests and medical/surgical procedures. 18. Urine testing for sugar, and albumin. 19. Observation, recording and reporting of all procedures and tests. 20. Escorting serious patients to and from the department/wards for investigations. B. WARD MANAGEMENT: 1. Handing over and taking over charge of patients, and ward inventory in each shift. 2. Maintenance of therapeutic environment in the ward. 3. Keeping the ward clean and tidy. 4. Routine care and cleaning of dressing trolleys, cupboards apparatus, mackintosh etc. 5. Care of clean and soiled linen. 6. Disinfection of linen, beds, floor, and bedpans, and fumigation of rooms etc. 7. Preparation of room, trolleys, and sets for procedures. 8. Preparation of surgical supplies. 9. Maintaining an interpersonal relationship with patients, relatives, and health team members. 10. Orientation of new staff/students. 11. Demonstration and guidance to student nurses. 12. Participation in staff education and staff meetings. 13. Participation in professional activities. 14. Demonstration and supervision of domestic staff. 15. Report about the medico-legal cases if any admitted in the ward. To keep the senior nursing officials informed of the happenings / in the ward like fire, absconding patients, theft, etc. 16. Any other duty that may be assigned by Ward In-Charge from time to time. Job Type: Full-time Salary: ?10,000.00 - ?20,000.00 per month Experience: Nursing: 1 year (Preferred) work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred) Education: Diploma (Preferred) Licence: Nursing License (Preferred) COVID-19 Precaution(s): Virtual meetings 4 days ago

Hospital SUT Hospital
Speciality Neuro Technician Trainee
Qualification -
Address SUT Hospital Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description -

Hospital SUT Hospital
Speciality Neuro Technician Trainee
Qualification BSc Dialysis or Diploma in Dialysis Technology in a recognized university.
Address CRESCENT HOSPITAL Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Interested candidates can call 04922-223321 or send resumes Job Type: Full-time Salary: ?10,000.00 - ?15,000.00 per month

Hospital Ahalia Hospital
Speciality Medical Records Technician
Qualification Diploma (Preferred)
Address AHALIA HOSPITAL Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description Medical Records Technicians are responsible for organizing and managing patients' health information data. They ensure paperwork is properly filled out, verify accuracy and accessibility of files, and are responsible for keeping all files secure.

Hospital Avitis Institute of Medical Sciences
Speciality Residential Medical Officer
Qualification MBBS
Address Opposite Japamala Rani church Thrissur-Pollachi main road Nemmara - 678508 Palakkad, Kerala
Vacancy 1
Description MBBS To undertake a morning and evening ward round daily and if possible with a member of the nursing staff when available ensuring patients are visited where appropriate. To make an entry in the patient's notes as appropriate following ward rounds or any other patient examinations, communication or procedures.

Hospital Dr.P.Alikutty's kottakkal ayurveda and modern hospital
Speciality Medical officer required
Qualification Qualification MBBS + 2 years experience Job Type: Part-time
Address Dr.P.Alikutty's kottakkal ayurveda and modern hospital Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description work: 1 year (Preferred) total work: 2 years (Preferred)

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality ECG Technician
Qualification BSc EEG Technology MSc EEG Technology
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description An EEG technician is a skilled professional trained in the use of a medical diagnostic machine, the electroencephalograph.

Hospital Trinity Eye Hospital Palghat, Kerala
Speciality OT Technician
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Trinity Eye Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description 0,019 - ?15,000 a month A OT candidate who is having experience in Ophthal OT (Eye hospital) is preferred. Job Type: Full-time Salary: ?10,019.00 - ?15,000.00 per month Schedule: Flexible shift Supplemental Pay: Yearly bonus Experience: work: 1 year (Preferred) 5: 1 year (Required) 3: 1 year (Required) Education: Diploma (Required) Work Remotely: Yes

Hospital Ambadi Medical Center Ayur, Kerala
Speciality duty doctor
Qualification MBBS
Address Ayur, Kerala
Vacancy 1
Description 25,000 a month Looking for a full time doctor to work in an hospital Compassionate nature with the ability to make patients feel at ease Evaluate patients and provide appropriate medical treatment for various illnesses and injuries Supervise Medical Assistants to ensure compliance with all applicable regulations Job Types: Full-time, Temporary Salary: From ?25,000.00 per month Schedule: Day shift Shifts: Morning (Preferred) Work Remotely: No

Hospital AYUSHPRANA HOSPITAL AND CENTRE FOR MULTIPLE SCLEROSIS Kaladi, Kerala
Speciality
Qualification 14,000 a month Good communication skill in English and Hindi Job Types: Full-time, Fresher Salary: Up to ?14,000.00 per month Schedule: Day shift Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred) Education: Bachelor's (Preferred)
Address AYUSHPRANA HOSPITAL AND CENTRE FOR MULTIPLE SCLEROSIS Kaladi, Kerala
Vacancy 1
Description +91 8593940805

Hospital Ambadi Medical Center
Speciality Duty Doctor
Qualification MBBS
Address
Vacancy 1
Description Looking for a full time doctor to work in an hospital Compassionate nature with the ability to make patients feel at ease Evaluate patients and provide appropriate medical treatment for various illnesses and injuries Supervise Medical Assistants to ensure compliance with all applicable regulations Job Types: Full-time, Temporary Salary: From ?25,000.00 per month Schedule: Day shift

Hospital FMS Dental Hospitals Kochi, Kerala
Speciality Prosthodontist, Periodontist, Oral Surgeon , General Dentist
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address FMS Dental Hospitals Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Should have good clinical knowledge and good at handling patients - Should be able to perform all the respective speciality related treatments - Should have good communication skills - Experience of 2-3 years will be preferred - candidates with long term commitment will be preferred Job Types: Full-time, Part-time Salary: ?30,000.00 - ?60,000.00 per month Schedule: Morning shift Supplemental Pay: Performance bonus Experience:

Hospital Crescent Hospital Palakkad district, Kerala
Speciality Nursing Superintendent
Qualification bsc / GNM
Address Crescent Hospital Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description Minimum 15 years experience required Females only Interested candidates can call or send email Job Type: Full-time Salary: ?25,000.00 - ?35,000.00 per month

Hospital Pulse medicare hospital mannanthala Thiruvananthapuram, Kerala
Speciality Lab Technician
Qualification B.Sc Medical Lab Technology (MLT) with minimum 2 year experience
Address Pulse medicare hospital mannanthala Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Label, sort and check specimens and organize all information into the computer system Serve as a resource for all members of the staff, which includes answering questions when asked and participating in any educational opportunities as they arise Identify any abnormal conditions within patients, inform the proper personnel of the abnormality and work to come up with a solution Inform patients of any abnormalities within their conditions and inform them of the proper steps to take for treatment Create a safe environment for everybody by keeping work areas clean and ensuring none of the medical equipment becomes contaminated Maintain database within blood bank and prepare transfusion.

Hospital Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Speciality Resident Medical Officer
Qualification Experience: total work: 1 year (Preferred) Education: Bachelor's (Preferred)
Address Avitis Super Specialty Hospital Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description ?5,40,000 - ?5,50,000 a year To undertake a morning and evening ward round daily and if possible with a member of the nursing staff when available ensuring patients are visited where appropriate. To make an entry in the patient's notes as appropriate following ward rounds or any other patient examinations, communication or procedures. Job Type: Full-time Salary: ?540,000.00 - ?550,000.00 per year Schedule: Day shift Evening shift Morning shift Night shift

Hospital Apollolife
Speciality Medical Officer
Qualification Bachelor's (Required)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Salary: ?45,000.00 - ?48,000.00 per month

Hospital LifeCare Mediclinic Malappuram, Kerala
Speciality Consultant Dermatologist
Qualification Remote interview process Social distancing guidelines in place Virtual meetings Sanitising, disinfecting, or cleaning procedures in place
Address LifeCare Mediclinic Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description ?1,10,000 a month

Hospital FMS Dental Hospitals Kochi, Kerala
Speciality Prosthodontist, Periodontist, Oral Surgeon , General Dentist
Qualification Should have good clinical knowledge and good at handling patients - Should be able to perform all the respective speciality related treatments - Should have good communication skills - Experience of 2-3 years will be preferred
Address FMS Dental Hospitals Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description 30,000 - ?60,000 a month,Speak with the employer +91 9605700067, 8885060751

Hospital Craft Hospital , Perinthalmanna
Speciality Bsc Lab technician Trainees
Qualification Bachelor's (Required)
Address Craft Hospital ,Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Vacancy 1
Description Receiving, labeling and analyzing samples (blood, toxic, tissue etc.) Designing and executing laboratory testing according standard procedures. Conducting experiments under defined conditions to verify/reject various types of hypotheses using refined scientific methods.

Hospital Craft Hospital ,Perinthalmanna
Speciality Bsc Lab technician Trainees
Qualification Bachelor's (Required)
Address Craft Hospital ,Perinthalmanna Perintalmanna, Kerala
Vacancy 1
Description Receiving, labeling and analyzing samples (blood, toxic, tissue etc.)

Hospital Metro Mind Hospital
Speciality Ayurveda Therapist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Metro Mind Hospital Kochi, Kerala
Vacancy
Description ?10,000 - ?15,000 a month salary

Hospital RV hospital
Speciality Lab Technician
Qualification Diploma (Preferred)
Address RV hospital Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description required with minimum 1 year experiance

Hospital Ahalia foundation eye hospital
Speciality Patient Care Assistant
Qualification Diploma (Required)
Address Ahalia Foundation Eye Hospital Palakkad Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description bility to provide psychosocial support for patients and families Excellent communication skills Understanding of diseases of the eye and treatment protocols Ability to work in the operating room to assist with operative procedures

Hospital Birthvillage - The Natural Birthing Center
Speciality Resident Medical Officer (RMO, MBBS)
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Apply Now * Applicants must be aware and open to operating with these principles as fundamental. Candidates should be passionate and committed to healthy births and maternity, and also willing to stay open to learning more from the main team, about this lesser interventional, evidence based approach. If this is something that appeals to you or to someone that you may know, we invite responses from any part of the country, or world. *Expected Start Date: 15/2/2021 *Job Types: Full-time, Fresher *Salary: ?20,803.00 - ?79,902.00 per month *Speak with the employer - 9778182894

Hospital ISWARYA FERTILITY CENTRE
Speciality Gynaecologist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *Need female Gynaecologist doctor for our fertility centre *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?80,000.00 - ?150,000.00 per month *Schedule: Morning shift *Supplemental Pay : Performance bonus *Experience :1 year (Preferred)

Hospital Ayurgreen Hospitals Pvt.Ltd
Speciality Occupational Therapist
Qualification Bachelor / Master Degree in Occupational therapy
Address Edappal, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Occupational Therapist: Male/female *Work Experience: fresher and experience candidates can apply *Job Types: Full-time, Fresher, Walk-In *Experience : 1 year (Preferred) *Selection rounds : HR Interview *Speak with the employer : +91 8943055554

Hospital MIDAC DENTAL CENTRE
Speciality Dental Assistant
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Responsibilities and Duties : > ASSISTING DOCTOR > DENTAL PROCEDURES >STERILIZATIONS ETC *Key Skills : KNOWLEDGE OF DENTAL INSTRUMENTS *Job Type: Full-time *Salary: ?8,000.00 per month

Hospital LifeCare Mediclinic
Speciality Nursing staff
Qualification Diploma (Preferred)
Address Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Responsibilities and Duties

Hospital Dr cure- homoeopathy
Speciality Lady homoeopathy docto
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Required a Lady homoeopathy doctor for e consultation. *Attend the call from patient. *Neatly case taking must necessary. *Good knowledge of computer program. *Medical clinical knowledge is must. *Job Type: Part-time *Experience : 1 year (Preferred)

Hospital Kenza Wellness Hospital
Speciality Ayurveda Therapist
Qualification Diploma in Ayurveda Nursing and Panchakarma Theraphy
Address Wayanad, Kerala
Vacancy 1
Description *Experienced Candidates are Preferred ; *Kindly Contact HR - 9659341111 ; *Face to Face Interview for the shortlisted Candidates will be held on 21/12/2020 at Kenza Wellness, Calicut ; *Time - 10 am to 5 pm ; *Venue : Kenza Wellness, 2nd Floor Hi Lite Business Park, Near to Hi Lite Mall, Mini Bypass Road ,Thonayad, Calicut ; *Job Type: Full-time ; *Salary: ?12,000.00 - ?15,000.00 per month ; *Experience : 1 year (Preferred) ; *Speak with the employer : +91 9659341111 ;

Hospital Kenza Wellness Hospital
Speciality Physiotherapist
Qualification BPT (Bachelor of Physiotherapy)
Address Wayanad, Kerala
Vacancy 1
Description *Experienced Candidates are Preferred *Kindly Contact HR - 9659341111 *Face to Face Interview for the shortlisted Candidates will be held on 21/12/2020 at Kenza Wellness, Calicut. *Time - 10 am to 5 pm *Venue : Kenza Wellness, 2nd Floor, Hi Lite Business Park, Near to Hi Lite Mall, Mini Bypass Road ,Thondayad, Calicut. *Application Deadline: 20/12/2020 *Job Type: Full-time *Salary: ?16,000.00 - ?20,000.00 per month *Licence : DPCT Registration (Preferred) 9Speak with the employer : +91 9659341111

Hospital Kenza Wellness Hospital
Speciality Naturopathy Doctor
Qualification BNYS (Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences)
Address Wayanad, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Experience Preferred : 2 years (Preferred) *Application Deadline: 19/12/2020 *Kindly Contact HR - 9659341111 *Face to Face Interview for the shortlisted Candidates will be held on 21/12/2020 at Kenza Wellness, Calicut. *Time - 10 am to 5 pm *Venue: Kenza Wellness, 2nd Floor Hi Lite Business Park, Near to Hi Lite Mall, Mini Bypass Road ,Thonayad, Calicut. *Job Type: Full-time *Salary: ?20,000.00 - ?30,000.00 per month *Speak with the employer : +91 9659341111

Hospital Dr Anups Insight Eye Hospital
Speciality General Ophthalmologist
Qualification -
Address Varkkallai, Kerala
Vacancy 1
Description *Immediate Requirement, *Please contact HR - 9344924405 *Ophthalmologist Responsibilities: > Providing routine care such as vision testing and prescribing glasses and contact lenses. > Performing corrective surgeries, such as repairing injuries and corneas, and removing cataracts. > Performing advanced surgical procedures, such as keyhole or laser surgery. > Diagnosing and treating eye diseases and injuries. > Managing emergency eye clinics, outpatient clinics, or other specialist eye clinics. > Treating medical disorders that affect the vision through a holistic approach. > Using therapeutic procedures and performing biopsies. *Job Type : Full-time *Schedule : Flexible shift

Hospital Meditrina Hospital Group
Speciality Consultant Interventional Cardiologis
Qualification UG: MBBS or Equivalent as per MCI rules ; PG: MD / DNB (General Medicine) or equivalent ; Post PG: DM / DNB (Cardiology) or equivalent ;
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Job Role: Consultant or Jr. Consultant Interventional Cardiologist *Location: Trivandrum & North India *Experience: 0 - 4 Years *Salary: 2 Lakhs - 3 Lakhs / month *Gender: Male or female *Required Candidate profile *Perks and benefits - Salary Negotiable; other benefits applicable as per company norms *Job Types: Full-time, Part-time *Salary: Up to ?250,000.00 per month *Speak with the employer - +91 04742721004

Hospital Cutis Skincare Hospital
Speciality Physician Assistant / Nursing Assistant
Qualification Physician Assistant Course / ANM
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *The premium skincare hospital in calicut calls the immediate appointment of the Physician Assistant/Nursing Assistant *Day shifts only *Female candidates only *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?10,000.00 - ?40,000.00 per month *E xxperience: 1 year (Preferred)

Hospital Cutis Skincare Hospital
Speciality Physician Assistant / Nursing Assistant
Qualification Physician Assistant Course / ANM
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *The premium skincare hospital in Calicut calls the immediate appointment of the Physician Assistant/Nursing Assistant *Day shifts only *Female candidates only *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?10,000.00 - ?40,000.00 per month *Experience : 1 year (Preferred)

Hospital Dr Anups Insight Eye Hospital
Speciality General Ophthalmologist
Qualification -
Address Varkkallai, Kerala
Vacancy 1
Description *Immediate Requirement, *Please contact HR - 9344924405 *Ophthalmologist Responsibilities: > Providing routine care such as vision testing and prescribing glasses and contact lenses ; > Performing corrective surgeries, such as repairing injuries and corneas, and removing cataracts ; > Performing advanced surgical procedures, such as keyhole or laser surgery ; > Diagnosing and treating eye diseases and injuries ; > Managing emergency eye clinics, outpatient clinics, or other specialist eye clinics ; > Treating medical disorders that affect the vision through a holistic approach ; > Using therapeutic procedures and performing biopsies ; *Job Type: Full-time *Schedule : Flexible shift

Hospital Meditrina Hospital Group
Speciality Resident Medical Officer / General Practitioner
Qualification MBBS
Address Kollam, Kerala
Vacancy 1
Description *Required Resident Medical Officers for our North Indian Operations. *Experience (in Years) : 0 (freshers are welcome) *Key Responsibilities : > Patient Assessment ; >Initial Patient care, in wards, ICCU, Day care & Emergency ; >to put progress notes & prepare discharge summaries ; *Job Types: Full-time, Part-time ; *Salary: Up to ?150,000.00 per month ; *Speak with the employer +91 04742721004

Hospital Meditrina Hospital Group
Speciality Neonatologist
Qualification DM ( Neonatology ) Or MD with fellowship in neonatology
Address Kollam, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted Neonatologist > Male or female candidates > Fresher or experienced. *Salary Negotiable *Job Type: Full-time *Salary: Up to ?225,000.00 per month *Experience : 1 year (Preferred) *Speak with the employer : +91 04742721004

Hospital SUT Hospital
Speciality Junior doctor
Qualification MBBS
Address Pattom, Thiruvananthapuram
Vacancy 2
Description *Apply On Company Site *Experience: One year experience & above *Urgent requirement

Hospital ISWARYA FERTILITY CENTRE
Speciality Mbbs Doctor
Qualification MBBS
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Job Requirements - >Undertaking patient consultations and physical examinations >Performing surgical procedures >Providing general pre- and post-operative care >Monitoring and administering medication >Assessing and planning treatment requirements >Liaising daily with staff including other doctors, non-medical management staff and healthcare professionals >Writing reports and maintaining records >Promoting health education and training of Staff Nurses. >Coordinating with Operations & Billing in Patient discharges >Coordinate with ward teams to improve customer satisfaction *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?35,000.00 - ?70,000.00 per month

Hospital Pulse medicare hospital
Speciality X-Ray Technician
Qualification Bachelor's (Required)
Address Mannanthala, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Looking for X ray technician for our Hospital at Mannanthala, Trivandrum *Gender - Females Only *Candidates from Trivandrum only *JOB RESPONSIBILITIES - > Taking x-ray images of the patients and developing the films to reveal their skeletal or bone structures for diagnosis ; > Conserving compliance with the governmental protocols and ensuring the safety of patients and employees by using protective instruments and exercising safety measures ; > Controlling the x-ray video display and making sure that the picture quality is upto the mark by making appropriate contrast and density adjustments ; > Stabilizing the patients and ensuring preparedness by educating them about the entire procedure, appropriately positioning them on the examining table, and covering them with protective clothing > Representing latest techniques, equipment, and procedures to educate the staff about them ; > Studying the x-rays, computerized specimens, and video tapes to create a detailed report of the findings and present them to the physicians ; > Arranging timely servicing of the radio graphic equipment and making minor repairs ; > Evaluating the dimension of the area to be radio graphed ; > Making copies of the x-rays and keeping a precise record of the patients who have undergone the imaging procedure ; > Coordinating the work schedules and purchase of the required instruments ; *Job Type - Contract *Salary - ?10,000.00 per month *Experience - 1 year (Required) *Speak with the employer - +91 9895140321

Hospital Ahalia Hospital
Speciality Anaesthesia Technician
Qualification BSc/Diploma
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Experience : Minimum one year *Job Types: Full-time, Contract *Salary: From ?15,000.00 per month *Schedule: Monday to Friday *Experience: 1 year (Preferred)

Hospital ISWARYA FERTILITY CENTRE
Speciality MBBS Doctor
Qualification MBBS
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Job Requirements - >Undertaking patient consultations and physical examinations ; >Providing general pre- and post-operative care ; >Monitoring and administering medication ; >Assessing and planning treatment requirements ; >Liaising daily with staff including other doctors, non-medical management staff and healthcare professionals ; >Writing reports and maintaining records ; >Promoting health education and training of Staff Nurses ; >Coordinating with Operations & Billing in Patient discharges ; >Coordinate with ward teams to improve customer satisfaction ; *Job Types - Full-time, Walk-In *Salary - ?35,000.00 - ?70,000.00 per month *Shifts -Morning (Preferred)

Hospital Nirmala Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification BSC/GNM
Address Calicut, Kerala
Vacancy 8
Description *We are hiring staff Nurses having relevant experience in - Labor Room, OT, SICU, ICCU, Casualty, *Job Requirements Proven experience as a registered nurse ; Excellent knowledge of nursing care methods and procedures ; Excellent knowledge of emergency care ; In-depth knowledge of health and safety guidelines and procedures ; willingness to follow them at all times ; Responsible and compassionate ; Outstanding multi-tasking skills ; Patient with excellent problem-solving skills ; Valid nursing registered certificate ; *Minimum Work Experience: 1 Year *Only Female Candidates can apply *Job Types - Full-time, Contract *Salary - From ?20,000.00 per month *Schedule - Monday to Friday *Experience - registered nurse - 1 year (Required)

Hospital PeeKay EyeCare
Speciality Centre Manager
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Thalassery, and Kannur ,Kerala
Vacancy 1
Description *Required Center Manager For Hospital (Operations) - PeeKay EyeCare Hospital *Required Experience: 4 to 6 years in Health Care Industry must *Gender: Male/Female *In general, a healthcare center manager oversees the general functioning of a healthcare facility & focus on quality. This position manages the financial well-being of a healthcare facility, implements policy, and manages the medical and non-medical staff. *Kindly send your resume along with your current, expected salary and notice period details to info(at)peekayeyecare.com *Application Deadline: 30/11/2020 *Expected Start Date: 1/12/2020 *Job Type: Full-time *Salary: From ?25,000.00 per month *Schedule : Day shift *Supplemental Pay : Overtime pay *Performance bonus : Yearly bonus *Experience : 6: 4 years (Required) *Speak with the employer +91 +91 490 234 4110

Hospital Mar Baselios Medical Mission Hospital
Speciality C.M.O
Qualification MBBS
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description (1-3years Experience) > Male Preferred ; > Should have TCMC Regn.No ; > Salary will be negotiable.

Hospital Nirmala Hospital
Speciality Junior Doctor/RMO
Qualification Master's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description POSITION SUMMARY - The MO shall be responsible for the implementation of the IPC & AS program at the designated hospital. The MO will network with the hospital management, consultants, pharmacist and other stakeholders to achieve the program deliverables : MO shall be responsible for training, capacity building, establishing policies at the assigned Hospital with help of Project Leads ; MO will record, monitor, and supervise the key indicators of the program at the hospital site : The MO will supervise and roll out on-site training for nursing staff with the dedicated Infection Control Nurse : MO will be responsible for periodic reporting of the project in the specified formats to the Project Leader *DUTIES AND RESPONSIBILITIES - MO should be aware with Project Design and Responsibilities ; MO should be aware of all IPC practices, AMS and QI ; Support Project teams in carrying out hospital-based IPC and AMS baseline assessment ; *DESIRED QUALIFICATIONS - A medical graduate (MBBS) with qualification & experience in hospital-based infection control ; Proven experience as Medical Officer (MO),Infection Control & Control (ICO) with NGOs or other organizations implementing health projects ; Experience with implementation of tools and protocols of antimicrobial stewardship and infection prevention and control projects ; Experience in metrics and measurement with respect to project design and project implementation monitoring ; *Job Type - Full-time *Salary - ?31,155.00 - ?55,000.00 per month *Experience -1 year (Preferred)

Hospital CRAFT Hospital & Research Centre
Speciality Consultant Doctor
Qualification MD/DNB/MRCP/ Post graduate fellowship in emergency medicine, or MD with more than 5 years experience in emergency medicine
Address Kodungallur, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring *Minimum two years post qualification experience, family accommodation provided for all consultant in the campus *Salary will be not be a constrain for to the right candidate *Expected Start Date: 20/10/2020 *Job Type: Full-time *Salary: ?140,000.00 - ?225,000.00 per month *Supplemental Pay: Commission pay, Overtime pay, Performance bonus, Shift allowance, Yearly bonus *Experience: 5 years (Preferred), total work: 2 years (Required)

Hospital Sree Narayana Institute of Medical Sciences-SNIMS
Speciality Junior Resident Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Clinical Departments(Junior Residents) or Tutors(Pre/Para Clinical departments); MBBS Graduates with TCMC registration *Job Type: Full-time *Salary: ?40,000.00 per month

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Registered Nurse Responsibilities: Maintaining accurate, complete health care records and reports- Administering medications to patients and monitoring them for side effects and reactions- Prescribing assistive medical devices and related treatments- Recording patient vital signs and medical information- Ordering medical diagnostic and clinical tests- Monitoring, reporting, and recording symptoms or changes in patient conditions- Administering non-intravenous medications- Assessing, implementing, planning, or evaluating patient nursing care plans by working with healthcare team members- Modifying patient health treatment plans as indicated by patient conditions and responses *Job Types: Full-time, Fresher, Walk-In *Salary: From ?150,000.00 per year *Experience:1 year (Preferred)- total work: 1 year (Preferred) *Language:malayalam (Required)

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality STAFF NURSE - LABOUR ROOM
Qualification *GNM/BSC WITH MINIMUM 1YEAR LABOUR ROOM EXPERIENCE *ANM WITH MINIMUM 5 YEAR LABOUR ROOM EXPERIENCE
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description *Required STAFF NURSE - LABOUR ROOM for HMS Hospital, Kottakal *Job Type: Full-time *Experience: 1 year (Required)

Hospital Trinity Eye Hospital
Speciality Lab Technician
Qualification MLT or DMLT
Address Tirur, Malappuram
Vacancy 1
Description *Urgently required lab technician for Trinity eye hospital at Tirur, Malappuram *Experience : 2 years *Hostel facility available.. *Job Types: Full-time, Walk-In

Hospital Mother Poly Clinic
Speciality Resident Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *OPD patient handling *Should be able to give Injection and saline infusion *Monitoring ECG,TMT and OPD patients *Job Types: Part-time, Internship, Commission *Salary: ?12,000.00 - ?100,000.00 per month *Shifts: Morning (Required), Evening (Required)

Hospital ISWARYA FERTILITY CENTRE
Speciality MBBS Doctor
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Our Clinic has grown to provide a world class facility for the clinic advanced Infertility Center. *We are among the most qualified implant providers in the India with over 33 years of quality training and experience. *Job Requirements - >Undertaking patient consultations and physical examinations >Performing surgical procedures >Providing general pre- and post-operative care >Monitoring and administering medication >Assessing and planning treatment requirements >Liaising daily with staff including other doctors, non-medical management staff and healthcare professionals >Writing reports and maintaining records >Promoting health education and training of Staff Nurses. >Coordinating with Operations & Billing in Patient discharges >Coordinate with ward teams to improve customer satisfaction *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?30,000.00 - ?60,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred)

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description *Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant. *Responsibilities and Duties *Perform consultation *Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution *Perform FUE Hair Transplant *Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups *Manage overall consultation, treatment process and convert the clients *Preference will be given for those who can join immediately. *Remuneration will be as per industry standards. *Ph: 790 792 8936 *www.evokecare.in *Covid-19 protocol has to be followed strictly to ensure safety. *Job Types: Full-time, Part-time *Experience: 1 year (Required)

Hospital Mary Matha Hospital
Speciality Psychiatric Counseller
Qualification Bachelor's (Required)
Address Muvattupula, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted Psychitric Counseller and for a Psychiatry Hospital in Thodupuzha. Candidates with experience preferred.Freshers too can apply .Preferring localities around Thodupuzha. Please contact in 9447129162 *Job Types: Full-time, Part-time *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred) *Language:Malayalam (Required)

Other Career List

Hospital meditv
Speciality
Qualification +2 & above
Address Space builiding , Oppisite metro scan, hospital road, Thycaud
Vacancy Office Administration
Description Office Administration

Hospital LA DENSITAE HAIR TRANSPLANT CENTER Shanmughom Road, Kerala
Speciality HAIR TRANSPLANT SURGEON
Qualification -
Address LA DENSITAE HAIR TRANSPLANT CENTER Shanmughom Road, Kerala
Vacancy 1
Description WE ARE DEDICATED HAIR TRANSPLANT CENTER, SO WE ARE IN A NEED OF HAIR TRANSPLANT SURGEON WHO HAS EXPERIENCE OF 2 YEARS IN HAIR TRANSPLANT. DOCTOR SHOULD BE ABLE TO PERFORM HT SURGERY ON ITS OWN WITH THE HELP OF ASSISTANT. DETAILED KNOWLEDGE OF HAIR AND ITS DISORDER IS REQUIRED.WE WANT TWO YEARS OF COMMITMENT FOR CLINIC.

Hospital Metric Tree Labs Kochi, Kerala
Speciality Clinical Data Analyst
Qualification Doctor of Pharmacy/Pharm D/ MBBS
Address Metric Tree Labs Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description We are looking for highly analytical candidates who are as skilled in healthcare administration as they are in business management. To succeed in this role, you should be analytical and resourceful. Responsibilities: Compiling and organizing health care data. Analyzing data to assist in delivering optimal healthcare management and decision making. Evaluate and preprocess raw information. Using healthcare data to achieve administrative needs and goals. Investigating data to find patterns and trends. Understanding healthcare business operations. Utilizing different data sources for analyses. Converting data into usable information that is easy to understand. Developing reports and presentations. Communicating analytic insights to management. Gathering and integrating data from disparate sources. Build models that capture a wide range of health care operations. Suggest ways to both increase healthcare quality and reduce costs.

Hospital Vivid Diagnostic Centre
Speciality Asst Lab In-charge
Qualification Qualification: Should have a DMLT from Directorate of Medical Education / BSc MLT / MSc from a recognized University. Experience: Should have minimum 07-20 years of experience as a Senior Lab Technician / Assistant Lab In-charge in a Fully Automated LAB
Address Vivid Diagnostic Centre Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Vivid Diagnostic Centre, Vyttila is Kerala’s first premium standalone Centre, equipped with all the modern and advanced digital diagnostic facilities. We are looking for a Male / Female well experienced Assistant Lab In-charge, who has past experience in handling a Team of Lab Technicians, Phlebotomist, Microbiologist, Biochemist etc... The person should require; 1. Good inter personnel skiil 2. Knowledge in the preparation of staff duty roster 2. Staff/ Subordinate management skill is mandatory 2. Should know how to handle . 3. Thorough knowledge in job and machine as well 4. Well aware about the reagents, maintaining stock... 5. Awareness regarding NABL protocols will be an added qualification 6. Maintain adequate stock for the day to day functions of the LAB 7. Maintain monthly reports as suggested by the Organization. 8. Should adhere all the rules, regulations, policies & procedures of the organization. 9. Should be a team player. 10. Should assure the quality of the procedures doing inside the LAB Qualification: Should have a DMLT from Directorate of Medical Education / BSc MLT / MSc from a recognized University. Experience: Should have minimum 07-20 years of experience as a Senior Lab Technician / Assistant Lab In-charge in a Fully Automated LAB / Hospital / Medical Centre Expected Start Date: As early as possible Job Types: Full-time Salary: ?15,000.00 - ?25,000.00 per month Job Type: Full-time Speak with the employer +91 +91 8111990820

Hospital MEDI TRANSCARE PVT LTD
Speciality Area Business Executive
Qualification Business development: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred) selling Medical Devices/ Pharma: 1 year (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy -
Description Meeting doctors, chemist and hospital staff, OT In-charge, promotion and demand generation for the requisite product portfolio. To ensure complete coverage of doctors as per the specifications and classifications given by the Company. To implement the sales strategies in the respective territory of the Company. To collect the various relevant market information & submit it to the ABM. To respect and work within the systems and the values of the company. Responsibilities and Duties Meeting doctors, chemist and hospital staff, promotion and demand generation for the requisite product portfolio. Required Experience, Skills and Qualifications Science Graduate. – BSC/ B Pharma/ BE/ Btech/ B. Nursing Healthcare/ Pharma Company Exp. Only For Science Back Ground Candidates - Min 6 month to 1 yrs UP to 28 year Criteria- Fluent in English communication Candidate should be aware to work under 3rd party payroll Age should be less than 29 Years. Qualification – preferably BSC, BE/Btech or Bpharma. Minimum 6 months field working experience in similar industry, Should be ready for field work, big coverage area. Candidate should have local area experience, where we have vacancy Job Type: Full-time Salary: ?300,000.00 - ?350,000.00 per year Ability to Commute/Relocate: Kochi, Kerala (Preferred)

Hospital Doctors Diagnostic Centre Pvt Ltd (DDC Pvt Ltd)
Speciality Consultant Radiologist
Qualification Bachelor's (Required)
Address Tripunittura, Kerala
Vacancy 1
Description Determine the patient’s condition by the use of medical images and diagnostic tools. Advise the follow-up actions as needed, suggesting treatment or additional imaging procedures.

Hospital
Speciality Medical Transcriptionist
Qualification Knowledge of medical terminology. ... Typing accuracy. ... Typing speed. ... Punctuation, grammar and syntax. ... Multitasking skills. ... Computer literacy. ... Analytical and problem solving skills. ... Strong listening skills.
Address Kollam, Kerala
Vacancy 1
Description Experience of min 2 Yrs Job Types: Full-time, Regular / Permanent Salary: ?10,000.00 - ?20,000.00 per month

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Biomedical Engineer
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *designing, developing, testing and modifying products, equipment and devices *liaising with medical, engineering and scientific staff *training staff to use equipment safely *maintaining equipment *writing reports and documentation *undertaking relevant research. *Application Deadline: 31/1/2021 *Expected Start Date: 31/1/2021 *Job Type: Full-time *Salary: Up to ?25,000.00 per month *Schedule : Day shift *Supplemental Pay : Overtime pay *Experience : 1 year (Preferred) *Speak with the employer : 8943350104

Hospital ARMC AEGIS Hospital
Speciality Sr. Technician Maintenance
Qualification ITI/Diploma in Electrical Engg.
Address Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Experience Required - 5-7yrs experience, *Experience in similar industry preferred. *Job Type: Full-time *Salary: From ?14,000.00 per month

Hospital AMAL HOSPITALS & RESEARCH CENTRE
Speciality Medical Lab Technician
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address PAYYOLI ,Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently required experienced female lab technician for Payyoli (Calict) location. Interested candidates please call on 0496 2604500 *Job Type: Full-time *Experience :1 year (Required) *Speak with the employer ; +91 0496 2604500

Hospital Crescent Hospital
Speciality Bsc Nursing Tutor
Qualification Bsc Nursing
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Required Nursing Tutor *Minimum 1 year experience in Teaching *Females only *Willingness to stay in hostel *Interested candidates can call 04922-224411, 224422 or send resume *Job Type: Full-time *Salary: ?15,000.00 - ?25,000.00 per month *Experience : 1 year (Preferred) *Speak with the employer : +91 9446524333

Hospital Crescent Hospital
Speciality Msc Nursing Tutor
Qualification Msc in Medical & Surgical
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Minimum 3 years of experience *Females only *Interested candidates can send resume or call 04922-224411, 224422 *Job Type: Full-time *Salary: ?15,000.00 - ?25,000.00 per month *Schedule : Day shift *Speak with the employer : +91 9446524333

Hospital MES HOSPITAL
Speciality Nursing Superintendent
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Malappuram, Kerala
Vacancy 1
Description *immediately required nursing superintendent for a reputed hospital *Best salary available in the industry *Job Type: Full-time *Schedule : Day shift *Experience : 1 year (Preferred)

Hospital Crescent Hospital
Speciality B. Pharm / D. Pharm Trainee
Qualification B. Pharm / D. Pharm
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Freshers only *Females only *Willingness to stay in hostel. *Interested Candidates can send CV or call 04922- 224411 *Job Type: Full-time *Salary: ?8,086.00 - ?10,000.00 per month *Schedule : Flexible shift *Speak with the employer : +91 9446524333

Hospital
Speciality FULL TIME SUPER SPECIALIST/ PART TIME SUPER SPECIALIST
Qualification MBBS and MD, DM/DNB (Nephrology)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Vacancy in Nephrology Dept - 1 ; 1 (One). For FTSS – One year on contract or till regular incumbent joins, whichever isNo. of Vacancies earlier. The contract will be extendable for a minimum period of 3 years based on satisfactory performance. For PTSS - One year on contract or till regular incumbent joins, whichever is earlier. *Experience - FTSS (entry level) - Nil Experience FTSS (Senior Level) - 5 years experience in respective specialty after PG. Consolidated remuneration of Full Time Super Specialist : *Super Specialist (Entry Level) Rs.2,00,000/- *Super Specialist (Senior level) Rs.2,40,000/- *Working hours : 09.00 Am to 04.00 PM for week days and 09.00 AM to 01.00 PM on Saturdays. Should attend emergency visit as and when it is required. *Remuneration of Part Time Super Specialist : Duties & Particulars PTSS (Entry Level) PTSS (Senior level) Remuneration Fixed Remuneration Rs.1,00,000/- Rs,1,50,000/- *Working Hours 4 days x 4 Hours 4 days x 4 Hours Per Per week week *Charges for Emergency Rs.20,000/- Rs.20,000/- visit, if willing *Additional Rs.1,200/- for every Rs.1,500/- for every *Remuneration beyond additional hour* additional hour* 16 hours /week *Additional hours of work is to be justified by Medical Superintendent Full Time Super Specialist – Age not exceeding 45 years as on 23.12.2020. Relaxation for Age reserved categories as per rules. Part Time Specialist – Age not exceeding 67 years as 23.12.2020

Hospital Ahalia Diabetes Hospital, palakkad
Speciality Clinical Dietician
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Dietitians work on a group and an individual basis with people of all ages. *They work both with people who are sick and people who are well. *Responsibilities include: > providing health advice and promoting healthy eating > advising about special diets > making presentations > writing reports > educating health professionals and the public about nutrition > establishing and addressing key health needs > helping to facilitate dietary changes > working as part of a multidisciplinary team > supervising dietetic assistants and supporting the work of other healthcare professionals > Dietitians may work with people who have been diagnosed with medical conditions such as diabetes or coeliac disease, eating disorders or allergies, or provide practical advice to carers. *Job Type: Full-time *Salary: ?15,000.00 - ?20,000.00 per month *Schedule: Day shift

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Medical Lab Technician (Female)
Qualification Bsc MLT OR DMLT (Approved by DME)
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Post: LABORATORY TECHNICIAN *EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEARS *FOR MORE INFO: 8943350104 *Job Type: Full-time *Salary: ?10,000.00 - ?15,000.00 per month *Schedule: Morning shift, Night shift *Experience: Hospital Lab: 1 year (Preferred) Lab technician: 1 year (Required) *Education: Diploma (Preferred)

Hospital Malabar Hospital
Speciality Microbiologist
Qualification MBBS, MD fresher or experienced Doctor
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *MBBS, MD fresher or experienced Doctor who can take care of the clinical part and run the department independently. *Contract length: 12 months *Job Types: Part-time, Contract, Commission *Salary: ?60,000.00 - ?1,500,000.00 per month

Hospital SUT Hospital
Speciality Assistant Manager – Operations
Qualification Qualification: MBA/MHA
Address Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Required Assistant Manager in SUT Hospital. *Year of experience: 3 + years of Hospital experience *Admin or Non Medical Jobs

Hospital CRESCENT HOSPITAL
Speciality Nursing Tutor-Bsc
Qualification Bsc Nursing
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Job Summary *Females only *Experience: Min 1 year of experience. *Willingness to stay in Hostel. *Interested Candidates: Please Contact -HR Department Crescent Hospital 04922-224411 *Job Type: Full-time

Hospital Crescent College of Nursing
Speciality College Lecturer- Msc
Qualification Msc Nursing - Medical and Surgical
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Job Summary *Experience Required : Minimum 3 years of Experience After Msc. *Females Only. *Interested Candidates Please Contact. Crescent Hospital, HR Department, 04922-224411, 9446524333, Job Type: Full-time, Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month *Job Type: Full-time *Salary: ?17,077.00 - ?20,872.00 per month *Experience: After Msc: 3 years (Required)- work: 1 year (Preferred)- total work: 1 year (Preferred)

Hospital Trinity Eye Hospital
Speciality Lab Technician
Qualification Qualification : MLT or DMLT
Address Tirur, Malappuram
Vacancy 1
Description *Urgently required lab technician for Trinity eye hospital *Experience : 2 years *Hostel facility available.. *Job Types: Full-time, Walk-In

Hospital Reedent Dental Clinic
Speciality Personal Secretary
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Edapalli, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring- Smart Lady good in communication skills needed as Personal Secretary for a lady doctor and managing a cosmetic clinic in Thrikkakara. Two wheeler must. Should be living near to Kakkanad and Edapally for easy travel. Call 9379888833. *Job Type: Full-time *Salary: ?12,000.00 - ?15,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred)

Hospital Mary Matha Hospital
Speciality PRO
Qualification Bachelor's (Required)
Address Muvattupula, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted PRO (MSW) for a Psychiatry Hospital in Thodupuzha.Candidates with experience preferred.Freshers too can apply .Preferring localities around Thodupuzha.Please contact in 9447129162 *Job Types: Full-time, Part-time *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred) *Language:Malayalam (Required)

Hospital Reedent Dental Clinic
Speciality Personal Secretary
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Edapalli, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring Smart Lady good in communication skills needed as Personal Secretary for a lady doctor and managing a cosmetic clinic in Thrikkakara. Two wheeler must. Should be living near to Kakkanad and Edapally for easy travel. Call 9379888833. *Job Type: Full-time *Salary: ?12,000.00 - ?15,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred) *Typing Speed: 25-50 words per minute (Preferred)

Copyright © 2018 www.meditv.in |All Rights Reserved.