• മഞ്ഞളും തേനും ചാലിച്ച് ദിവസവും കഴിയ്ക്കൂ
  • അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം 2021: ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു
  • കരിഞ്ചീരകം കൊണ്ട് മുടി കറുപ്പിയ്ക്കാം
  • ദിവസവും ഒരു ക്യാരറ്റ് ചവച്ചരച്ച് കഴിയ്ക്കൂ
  • ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ച് 3 ഈന്തപ്പഴം വെറും വയറ്റില്‍ കഴിച്ചു നോക്കൂ
  • സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ വാക്സിൻ വില നിശ്ചയിച്ച് കേന്ദ്രം
Latest News
Latest Events
Copyright © 2018 www.meditv.in |All Rights Reserved.