• കൊവിഡിനെതിരെ നിർഭയം യുദ്ധം തുടരുന്നവർ; മഹാമാരിയെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കാൻ പൊരുതുന്ന നഴ്സുമാരുടെ ദിനം
  • സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകള്‍ 21,491,598 ആകെ മരണങ്ങള്‍ 234,083 രോഗം ഭേദമായവര്‍ 17,612,351 ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ 3,645,164
  • 24 മണിക്കൂറിനിടെ 4,14,188 കൊവിഡ് കേസുകൾ; മരണം നാലായിരത്തിനരികെ
  • World Health Day:
  • ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കൊവിഡ് ബാധ; 24 മണിക്കൂറിടെ 1.15 ലക്ഷം കേസുകൾ
  • വണ്ണം വയ്ക്കാന്‍ ചില വഴികളിതാ..
Latest News
Latest Events
Copyright © 2018 www.meditv.in |All Rights Reserved.