• പതിനേഴ് കിലോ ഭാരമുള്ള ഗർഭാശയ മുഴ കീഹോൾ സുർജറിയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു
  • ഹാന്‍ഡ് സാനിട്ടൈസറുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍
  • കൊറോണ; അമ്മയില്‍ നിന്നും നവജാത ശിശുക്കളിലേക്ക് പകരില്ലെന്ന് പഠനം
  • വൈറൽ കാലത്ത് പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മഞ്ഞൾ
  • വ്യത്യസ്ത ഉപരിതലങ്ങളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് എത്ര സമയം നിലനില്‍ക്കും? പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്
  • രണ്ടാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് കേസ് സൗദി സ്ഥിരീകരിച്ചു


Hospital Career List

Hospital Care and Cure Home Healthcare Service
Speciality MBBS Doctors
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description At Care & Cure, we provide medical services to patients at home. We have teams of doctors, nurses, physiotherapists, medical lab technologists and others to do this. Our Doctors lead our medical teams on their visits to patients in their homes. They provide consultation, diagnoses, prescriptions and follow-ups. Where necessary they provide referrals to hospitals for secondary or tertiary care. Full-time and part-time options are available. Job Type: Contract Salary: ?50,000.00 to ?100,000.00 /month Experience:5 years (Required)

Hospital Ecorgy Solutions Private Limited
Speciality CLINICAL QUALITY REVIEWER
Qualification MBBS, BDS, BHMS, BAMS
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description NOTE : Highly preferred Doctors NIGHT SHIFT To review all inclusion and exclusion criteria to ensure each patient meets minimum level of acceptance into the clinical trial Review investigation product dosing records to determine adherence to protocol and identify possible inaccurate / missed dosages Review all reported Adverse Events (AEs) , Concomitant Medication and medical history information to ensure all supporting information is expected Ensure end-of-treatment (EOT) and end-of-study (EOS) information is correctly documented to determine primary reason for the patient ending treatment or ending participation in the clinical trial Review all laboratory results to ensure completeness of information and adherence to protocol schedule of events. Responsibilities and Duties - Excellent interpersonal, written and verbal communication skills Excellent proficiency and comfort with software and technology, specifically with Microsoft Word, Outlook, and Excel and website navigation. Community service orientation: a desire to volunteer at community functions that advance the health and well-being of our patients, their families, and Caregivers. Willing to work on night shift. Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Experience : 2 years (Preferred)

Hospital FIFTHFORCE AYUSH CLINIC
Speciality Ayurveda doctor
Qualification Bachelor of ayurvedic medicine and surgery(BAMS) 0 to 10 years experience in ayurveda
Address Perumbavoor, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - CONSULTING PHYSICIAN CUM CLINIC MANAGER ; Responsibilities and Duties - Act as consulting physician and incharge of the clinic take care of all the statutory requirements of the clinic all assets of clinic are under yiur control, They should be kept in good condition and their maintenance carried out timely purchase order done on time to time ; Key Skills - Languages, malayalam and english ; Job Type - Full-time ; Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /month ;

Hospital Care and Cure Home Healthcare Service
Speciality Doctors
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description At Care & Cure, we provide medical services to patients at home ; Full-time and part-time options are available ; Job Type - Contract ; Salary - ?50,000.00 to ?100,000.00 /month ; Experience - 5 years (Required)

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant ; Responsibilities and Duties - Perform consultation, Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant, Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups, Manage overall consultation, treatment process and convert the clients ; Preference will be given for those who can join immediately ; Ph - 790 792 8936 ; www.evokecare.in ; Job Type - Full-time ; Salary - ?45,000.00 to ?60,000.00 /month ; Experience - 1 year (Required)

Hospital Medisol Healthcare
Speciality Naturopathy doctor
Qualification BYNS
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Urgently required a Naturopathy Doctor for reputed Ayurveda hospital in New Delhi ; Experience required - Minimum 2 years ; Must have experience in Physiotherapist, Acupuncture, and Acupressure ; Only Malayalees required ; Job Type - Full-time ; Salary - ?400,000.00 to ?450,000.00 /year ; Benefits - Company Cab / Shuttle service

Hospital Ahalia Foundation Eye Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification BSc/ GNM
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Experience - Freshers can also apply ; Job Type - Full-time ; Experience -1 year (Preferred) ; Education - Diploma (Preferred)

Hospital VIAMS
Speciality Ayurvedic Resident Medical Officer - Male
Qualification BAMS in Ayurveda
Address Otalur B.O, Kerala
Vacancy 1
Description Complete in-charge of Hospital. after the normal duty hours of all other physicians and team, Receiving clients on behalf of Hospital in the odd hours of night and early mornings, Ensuring safety and security of patients/guests throughout day and night, Arranging consultations with patients and issuing reminders about these closer to the day of each appointment, Patient/client consultation ; Desired Requirements - Must Be BAMS in Ayurveda from Reputed University, Preferably from a multicultural Metro / Cosmo City, License to operate as an Ayurvedic Practitioner ; Job Types - Full-time, Contract ; Experience - 1 year (Preferred)

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality Nursing Assistant
Qualification ANM FRESHER AND EXPERIENCED
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Job Type - Full-time ; Salary - ?100,000.00 to ?250,000.00 /year ; Experience - 1 year (Preferred), total work: 1 year (Preferred), long term care: 1 year (Preferred) ; Education - Secondary(10th Pass) (Required) ; Benefits - Health insurance, Provident fund (PF), Paid leaves / Leave encashment, Company Cab / Shuttle service, Travel allowance, Flexible work hours.

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality STAFF NURSE
Qualification GNM / BSC CANDIDATES 2019 FRESHERS
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - SCRUB NURSE ;EMERGENCY CARE & CASE ASSISTANCE ; GNM/BSC CANDIDATES WITH MIN 1 YEAR EXPERIENCE TO MAX OF 6 YEAR EXP IN CATHLAB ; Job Type - Full-time ; Salary - ?20,000.00 to ?30,000.00 /month ; Experience - 1 year (Preferred) ; Benefits - Health insurance, Provident fund (PF), Paid leaves / Leave encashment, Company Cab / Shuttle service, Travel allowance, Flexible work hours.

Hospital Hair O Craft
Speciality Consultant Doctor
Qualification BDS
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - The leader in hair transplant and hair restoration in Kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi, Kozhikode, Bangalore, Thiruvananthapuram, Coimbatore (Kovai), Manjeri and Thrissur ; Job Type - Full-time ; Salary - ?25,000.00 to ?30,000.00 /month

Hospital Aspel healthcare
Speciality Staff Nurses
Qualification gnm or bsc with 3 year experiance
Address Edavanna, Kerala
Vacancy 1
Description ?15,000 - ?20,000 a year Job Summary - staff nurses, aspel health care is the name of organisation ; Responsibilities and Duties - support patience, patience caring, helping doctors in medical duties ; Job Type- Full-time ; Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /year ; Experience - Nursing: 1 year (Preferred) ; Education - Diploma (Preferred) ; Language - Hindi (Preferred)

Hospital Hair O Craft
Speciality Consultant Doctor
Qualification
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - The leader in hair transplant and hair restoration in Kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi, Kozhikode, Bangalore, Thiruvananthapuram, Coimbatore (Kovai), Manjeri and Thrissur ; Job Type: Full-time ; Salary - ?25,000.00 to ?30,000.00 /month

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant; Responsibilities and Duties-Perform consultation Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Preference will be given for those who can join immediately ; Ph: 790 792 8936; www.evokecare.in Job Type: Full-time; Salary: ?45,000.00 to ?60,000.00 /month; Experience-Hair Transplant: 1 year (Required)

Hospital CENTRE FOR ADVANCED AYURVEDA AND RESEARCH
Speciality Clinical Physiotherapist
Qualification BPT
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - helping patients recover from accident, illness or injury. organising therapeutic physical exercise sessions. providing massages. using specialist techniques such as electrotherapy and ultrasound. collecting statistics. writing reports. liaising with professionals such as doctors and nurses. Job Types - Full-time, Fresher Salary - ?13,000.00 to ?15,000.00 /month Experience - 1 year (Preferred) Sports injury management: 1 year (Preferred) Physiotherapy: 1 year (Preferred) Education - Bachelor's (Preferred) Licence - DPCT Registration (Preferred)

Hospital Hairfair
Speciality Lady Ayurveda doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description A REPUTED COSMETIC DERMATOLOGY CLINIC HAIRFAIR WITH PROMINENT PRESENCE IN KOCHI & THRISSUR HAS A VACANCY FOR AN AYURVEDA DOCTOR AT IT'S NEW UNIT AT CHEROOTY ROAD, CALICUT TIMINGS - 10:00 AM TO 6:30 PM FRESHERS CAN ALSO APPLY. TRAINING WILL BE GIVEN IN COSMETIC PROCEDURES Job Type - Full-time Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Job Type - Full-time Experience - 1 year (Preferred)

Hospital Aura Natural Medicine Center
Speciality Ayurveda Therapist
Qualification Knowledge of Ayurveda & Panchakarma therapy Proven track record as an Ayurveda therapist Knowledge of Naturopathy Treatments,Yoga,Hijama & acupressure will be an added advantage. Minimum 1 year experience in ayurveda/ panchkarma therapy
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy -
Description Urgently hiring Job description : Looking for Male and Female Ayurvedic Therapists To perform and provide ayurveda/ panchkarma Treatments to patients as recommended by Doctors, Perform different massages and therapies. Clean atmosphere & Good working conditions, Perform preparatory work, properly clean, maintain hygiene,& restock Treatment rooms as required, Good Communication skills, Polite, Customer Friendly attitude with Problem Solving approach, Sell the products and services and Maintaining guest relationship Responsibilities and Duties : ? Maintain equipment and sample inventory of products ? Keep documentation and maintain clients files ? Keep a clean and stocked room ? Acknowledge and respond to relevant customer queries, needs and expectations ? Uphold hygiene standards and follow health and safety regulations ? Cooperate with and report on administration on any arising issues Key Skills : Ayurveda therapist, Panchakarma Job Types: Full-time, Part-time Salary: ?10,000.00 to ?12,000.00 /month Experience : 1 year (Preferred) Secondary(10th Pass) (Preferred) Benefits : Paid leaves / Leave encashment

Hospital Aspel healthcare
Speciality ENT specialist doctor
Qualification post graduation with 1 year experiance
Address Pattambi, Kerala
Vacancy 1
Description Part-time ?1,20,000 - ?1,50,000 a month Job Summary aspel health care, its a health care industry Responsibilities and Duties : Consulting patience and giving proper treatment, Key Skills, technical skill required Job Type: Part-time Salary: ?120,000.00 to ?150,000.00 /month Experience : work: 1 year (Preferred) total work : 1 year (Preferred) Education : Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital Namasthe Ayurveda
Speciality Female Ayurveda Therapist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for Female Ayurvedic Therapists to perform and provide Ayurveda/ panchakarma Treatments to patients as recommended by Doctors, Perform different massages and therapies. Clean atmosphere & Good working conditions, Perform preparatory work, properly clean, maintain hygiene,& restock Treatment rooms as required, Good Communication skills, Polite, Customer Friendly attitude with Problem Solving approach, Sell the products and services and Maintaining the guest relationship Job Type : Full-time Experience : work: 1 year (Preferred) total work : 1 year (Preferred) Education : Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital MIDAC DENTAL CENTRE
Speciality DOCTOR
Qualification BDS with 1 year experience
Address Calicut , Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Experienced Female BDS Doctor for Midac Mathottam& Calicut Responsibilities and Duties : RCT should be confident, Extractions,Crown cuttings etc Benefits : 8 Hrs duty Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Experience : work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred) Benefits:Paid leaves / Leave encashment Health insurance Provident fund (PF)

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Pharmasist
Qualification B.Pharm or D.Pharm
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Good communication and interpersonal skills. Male/Female candidates can apply. Should have 2 to 3 years of experience. Requirments : Experience : 2-3 Year

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Ayurveda Doctor
Qualification BAMS
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Interview for the post of Ayurveda Doctor - Male/Female. Candidate Shall be Male/Female 3year Experienced with Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery(BAMS). Requirments:Experience : 3 Year

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Panchakarma Therapist
Qualification Any Certificate in panchakarma therapy
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Need good responsible staff to conduct Panchakarma treatments. Gents therapist for gents patients and lady therapist for ladies patients. Requirments: Experience : 2 Year

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification BDS / MBBS / MDS with minimum one year experience.
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Assistant Hair Transplant Doctor - BDS / MBBS / MDS with minimum one year experience. Responsibilities and Duties : Perform consultation Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Benefits : Preference will be given for those who can join immediately. Work Time: 9:30 am to 5:30 pm Ph: 7907177478 www.evokecare.in Job Types: Full-time, Part-time, Contract Salary: ?45,000.00 to ?75,000.00 /month

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Doctor
Qualification MBBS
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Evoke Skin & Hair Care - A leading cosmetology firm is looking for MBBS Doctor Work Time: 9:30 am to 5:30 pm Ph: 7907177478 www.evokecare.in Job Types: Full-time, Part-time, Contract Salary: ?35,000.00 to ?50,000.00 /month Experience:total work: 1 year (Preferred) Education:Bachelor's (Required)

Hospital Advanced Hair Restoration India Pvt Ltd
Speciality Consultant Doctor
Qualification BHMS/BDS/BAMS
Address Manjeri, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Perform consultation suggest appropriate solution Provide support to the patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Job Type: Full-time Salary: ?20,000.00 to ?25,000.00 /year Experience: total work: 1 year (Preferred) Education: Bachelor's (Preferred)

Hospital Aspel healthcare
Speciality NURSING TRAINEE
Qualification ANM OR GNM OR ASSISTANT COURSE
Address Edavanna, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : ASPEL HEALTH CARE, ITS A HEALTH CARE INDUSTRY INCLUDING 30 STAFFS PER BRANCH Responsibilities and Duties : PATIENCE CARING, HELPING DOCTORS AND SUBORDINATES IN MEDICAL Key Skills: Technical Writing Job Type: Full-time Salary: ?5,000.00 to ?6,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital Sukino Healthcare Solutions Pvt Ltd
Speciality General Physician
Qualification Prior 6-10 experience as a Physcian for a hospital or rehab center, MBBS/MD
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Should have experience working in emergency care Oversee the clinical services of patients admitted in our Rehabilitation Center The Physician will be responsible for care delivery by nursing staffs and at various proposed care facilities Approving paperwork related to the clinical services. Verifying that cases are being charted correctly. Serving as needed to address patient issues. Reviews patient eligibility for hospice services. Speak with the employer +91 9108512760

Hospital Aura Natural Medicine Center
Speciality Ayurvedic Doctor
Qualification Required Experience and Qualifications - Must have completed BAMS (Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery), Must be practicing authentic Ayurveda, Must have the enthusiasm and zeal to handle any medical challenge, Must be patient, compassionate
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for Ayurvedic Doctor to work for an Ayurveda wellness centre . Doctor will be responsible for client consultation, Managing treatments , training therapist , managing medicine stocks and other business development works.Certification in Acupuncture will be an added advantage. To interact and examine the patient Consult with the patient in details and diagnose the wellness issues with them Suggesting appropriate Ayurvedic therapies to the patients. To give the nutrition and diet advice to the patients. Prepare and follow the wellness process. Spread the awareness about the overall holistic approach on wellness and life style. Responsibilities and Duties The Ayurvedic Doctor has to consult the patient and diagnosis wellness issue and give a tailored made treatment to them ranging from diet and lifestyle advice, massages, yoga, and meditation to herbal supplements, counseling, or specialized therapies. Key Skills ayurveda doctor, Naturopathy, B.A.M.S, Yoga,Acupuncture

Hospital LIFE CARE CENTRE
Speciality Nursing Staff
Qualification Should have GNM/ BSc degree. 1-2 years of experience required
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary No night duty. Should have GNM/ BSc degree. Should have Kerala Registration Cerificate Responsibilities and Duties Patient care, maintaining accurate, complete health care records and reports, assessing, implementing, planning, or evaluating patient nursing care plans by working with the Doctor

Hospital Vivid Diagnostic Centre
Speciality Staff Nurse (Female)
Qualification GNM/B.Sc with minimum 2 Years of experience in a Hospital / Medical centre
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Promotes and restores patients' health by completing the nursing process; collaborating with physicians and multidisciplinary team members; providing physical and psychological support to patients, friends, and families; supervising assigned team members. Job Type:- Full-time Salary:- ?10,000.00 to ?20,000.00 /month Experience:-Nursing: 2 years (Preferred)

Hospital Ayur Chaithanya
Speciality Nursing Assistant
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Nursing assistant required in ayurveda hospital Food and accommodation provided stay candidates required Job Type: Full-time Salary: ?9,000.00 to ?10,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital -
Speciality Patient Care Assistant
Qualification Higher Secondary(12th Pass) (Preferred)
Address Angamali, Kerala
Vacancy 1
Description Well built , and physically strong people are preferred. Job Type:- Full-time Salary: ?12,000.00 to ?15,000.00 /month Experience: - work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Other Career List

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality Receptionist
Qualification GRADUATION/ BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Key Skills - Computer Skills ; Job Type - Full-time ; Salary - ?10,000.00 to ?20,000.00 /year ; Education - Diploma (Required) ; Benefits -Health insurance, Provident fund (PF),

Hospital MATRIA HOSPITAL
Speciality Marketing Executive
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Types - Full-time, Walk-In l; Salary - ?200,000.00 to ?300,000.00 /year ; Experience - total work: 1 year (Required) ; Language - English (Preferred)

Hospital KarmaSiddhi International Ayurvedic Hospital
Speciality Female Receptionist
Qualification Experience - 1 year (Preferred)
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Responsibilities and Duties - 1. Greet clients as soon as they arrive and connect them with the appropriate place, 2. Answer the phone in a timely manner and direct calls to the connect offices, 3. Create and manage both digital and hard copy filing systems, 4. Deal with booking by phone, e mail, website, face to face etc, 5. Complete the procedure when patients arrive and leave, 6. Take and pass on message to patients, 7. Deal with special request from patients, 8. Answer questions about the hospitality and the surrounding area ; Job Type - Full-time ; Salary - ?8,000.00 to ?10,000.00 /month ; Experience - 1 year (Preferred) ; Typing Speed - Less than 25 words per minute (Preferred)

Hospital KarmaSiddhi International Ayurvedic Hospital
Speciality Female Receptionist
Qualification -
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Responsibilities and Duties - 1. Greet clients as soon as they arrive and connect them with the appropriate place. 2. Answer the phone in a timely manner and direct calls to the connect offices. 3. Create and manage both digital and hard copy filing systems. 4. Deal with booking by phone, e mail, website, face to face etc. 5. Complete the procedure when patients arrive and leave. 6. Take and pass on message to patients. 7. Deal with special request from patients. 8. Answer questions about the hospitality and the surrounding area. ; Job Type - Full-time ; Salary - ?8,000.00 to ?10,000.00 /month ; Experience - Microsoft Office: 1 year (Preferred), office administration: 1 year (Preferred), Front desk - Receptionist - 1 year (Preferred) ; Typing Speed - Less than 25 words per minute (Preferred)

Hospital Optimus Medical Services Pvt Ltd
Speciality HEALTH CLAIM ANALYST
Qualification Bachelor's (Required)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Doctors from all medical branches with minimum 2 to 3 years of experience preferable from Insurance background .Team player with self motivation and quick learner. On case to case received from Allotment team , the required documents to be fetched . Work closely with the State Head and Operation Head TAT to be maintained Report quality to be adhered Job Type - Full-time Salary - ?168,000.00 to ?240,000.00 /year Experience - 1 year (Preferred) Claim Investigation: 1 year (Preferred)

Hospital Vivid Diagnostic Centre
Speciality Medical Transcriptionist ( Female)
Qualification 2-6 years of secretarial or stenographic experience
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Medical Transcriptionists typically do the following: Listen to the direct/ recorded dictation of a doctor or other healthcare professional. Transcribe and interpret the dictation into diagnostic test results, operative reports, referral letters, and other documents. Submit health records for physicians to approve. Salary - ?10,000.00 to ?15,000.00 /month (Based upon the experience) Job Type - Full-time Experience - Medical Transcription: 1 year (Required) Education - Diploma (Preferred)

Hospital Nine Ultrasound Clinic
Speciality Typist cum Clerk
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring, Job Summary : Receive patients, schedule appointments, and maintain patient records. Communicate with the patient and record patients’ medical history Decide which information should be included or excluded in reports. Identify mistakes in reports, and check with doctors to obtain the correct information. Keep the record of all medical file including x-ray, lab, and procedure reports and admission and discharge summaries etc Maintain knowledge of road medical terms and acronyms Receive telephone calls and answer patients’ queries Responsibilities and Duties : Receive patients, schedule appointments, and maintain patient records. Communicate with the patient and record patients’ medical history Decide which information should be included or excluded in reports. Identify mistakes in reports, and check with doctors to obtain the correct information, Keep the record of all medical file including x-ray, lab, and procedure reports and admission and discharge summaries etc Maintain knowledge of road medical terms and acronyms Receive telephone calls and answer patients’ queries Job Types: Full-time, Part-time Salary: ?13,000.00 to ?15,000.00 /month Experience : 2 years (Preferred)

Hospital Sanjeevanam Ayurveda Hospital
Speciality AYUR THERAPIST
Qualification Panchakarma Certificate holder from Kerala State Directorate of Ayurveda Medical Education
Address Ernakulam, Kerala Apply Now
Vacancy 1
Description Panchakarma Certificate holder from Kerala State Directorate of Ayurveda Medical Education with hospital experience Job Type: Part-time Salary: ?12,000.00 to ?18,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 3 years (Preferred) Education: Higher Secondary(12th Pass) (Preferred)

Hospital Sanjeevanam Ayurveda Hospital
Speciality FOOD & BEVERAGE SERVICE MANAGER
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Hotel Management qualified well experienced presentable candidates who can do world class Guest relations & satisfaction , like to have long term association and stay. Salary :- ?20,000.00 to ?26,000.00 /month Experience:- 1 year (Preferred) total work: 6 years (Preferred) Education:-Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital Nine Ultrasound Clinic
Speciality Medical Transcriptionist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Transcribe and interpret the dictation into diagnostic test results, operative reports, referral letters, and other documents Review and edit drafts prepared by speech recognition software, making sure that the transcription is correct, complete, and has a consistent style Translate medical abbreviations and jargon into the appropriate long form Identify inconsistencies, errors, and missing information within a report that could compromise patient care Follow up with the healthcare provider to ensure the accuracy of the reports Submit health records for physicians to approve Follow patient confidentiality guidelines and legal documentation requirements Enter medical reports into electronic health records systems Perform quality improvement audits Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 /month Experience: work: 2 years (Preferred) total work: 2 years (Preferred)

Hospital SUT Royal Hospital
Speciality MRI Technologist
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary SUT Royal Hospital , Trivandrum is looking for MRI Technologist who have hands on experience in operating MRI equipment for the purpose of capturing diagnostic images of a particular segment of the patient’s body. Operate MRI equipment for the purpose of capturing diagnostic images of a particular segment of the patient’s body Help to properly position a patient correctly for MRI examinations Assist in the explanation of examination procedures to patients Assist in the provision of patients’ care and do detailed reporting of the patients’ medical needs Screen patients before examination for eye surveying, stapedectomy, and cardiac pacemaker Supervise and guide new staff in their job description Record the scan parameters using images gotten from the MRI machine Check patients history to know whether a patient will go for MRI examination or not Perform important duties during emergencies

Copyright © 2018 www.meditv.in |All Rights Reserved.